wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Partnerzy SGTPG

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Ciołka 10a, lok. 201, 221
01-402 Warszawa
tel. +4822 877 20 10
tel./fax +4822 877 22 70
e-mail: biuro@mazowsze.mrot.pl
www.mazowsze.mrot.pl

„Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna” (MROT) jest stowarzyszeniem. Podstawową koncepcją utworzenia struktury MROT była zasada partnerstwa publiczno – prywatnego. Dlatego też członkami MROT są na równych prawach zarówno przedstawiciele samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich, ale także szeroko pojętej gospodarki turystycznej (przedstawiciele stowarzyszeń branżowych, przedsiębiorstw turystycznych, turystycznych izb gospodarczych itp.) .

Zgodnie ze statutem celem MROT jest:
 1. Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Województwa Mazowieckiego na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych.
 2. Wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju Województwa Mazowieckiego.
 3. Integracja środowisk turystycznych Województwa Mazowieckiego.
 4. Prowadzenie informacji turystycznej w Województwie Mazowieckim i o Województwie Mazowieckim.
 5. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.
 6. Koordynowanie działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych, usług turystycznych i innych produktów turystycznych.
 7. Doskonalenie kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki.
 8. Stwarzanie warunków do powstawania i promowania produktów turystycznych w Województwie Mazowieckim.
 9. Propagowanie i podejmowanie działań na rzecz popularyzacji i ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.
 10. Podejmowanie innych działań sprzyjających rozwojowi turystyki.

  Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego przystąpiło do Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prawach członka zwyczajnego.
  Stosowna uchwała została podjęta na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków SGTPG w dniu 28 grudnia 2005r. (Uchwała Nr 11/2005).

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Stary Rynek 8
09 - 400 Płock
tel./fax: (24) 364 99 90
e-mail: biuro@turystykaplock.eu
  www.turystykaplock.eu

"Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna" (Płocka LOT) jest stowarzyszeniem. Płocka LOT skupia osoby fizyczne, osoby prawne, przedsiębiorców branży turystycznej.

Celem Płockiej LOT jest realizacja następujących zadań:

 1. Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku miasta Płocka oraz regionu płockiego.
 2. Wspieranie rozwoju turystyki.
 3. Integracja środowiska turystycznego regionu płockiego.
 4. Inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju turystyki oraz wspomaganie ich realizacji.
 5. Inicjowanie i stwarzanie działań społecznych i gospodarczych na rzecz wzrostu znaczenia turystyki.
 6. Doskonalenie kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć turystycznych regionu, w tym szkolenie przewodników i pilotów.
 7. Prowadzenie badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza.
 8. Inicjowanie i współtworzenie produktów turystycznych regionu.
 9. Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu.
 10. Wspieranie już istniejących podmiotów branży turystycznej.
 11. Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających na obszarze turystyki.
 12. Wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi działającymi w obszarze turystyki.
 13. Prowadzenie informacji turystycznej na terenie działania Płockiej LOT.
 14. Wspieranie rozwoju turystyki dla niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego przystąpiło do Płockiej LOT na prawach członka zwyczajnego.
Stosowna uchwała została podjęta na posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego w dniu 31 marca 2009 r. (Uchwała Nr 1/Z/2009) 

Lokalnej Organizacji Turystycznej
Mazowsze Chopina
Urząd Miasta Sochaczewa
ul. 1-Maja 16
96-500 Sochaczew
e-mail: lot@mazowszechopina.pl
www.mazowszechopina.pl

Głównym celem Lokalnej Organizacji Turystycznej Mazowsze Chopina jest poszerzenie lokalnego rynku usług turystycznych, budowanie i promowanie oferty turystycznej zachodniego Mazowsza,  w szczególności miejsc związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina.
Przy współpracy z podmiotami działającymi w branży turystycznej LOT będzie tworzyć bazę informacji o ofercie turystycznej regionu.
 
LOT realizując współpracę w trzech sektorach: samorządowym, pozarządowym oraz przedsiębiorstw dążyć będzie do kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku obszaru objętego działalnością organizacji LOTpoprzez działania promocyjne w zakresie: informacji turystycznej, wydawania publikacji, udział w krajowych i międzynarodowych targach turystycznych, inicjowania i organizowania wydarzeń o charakterze m.in. wizyt studyjnych, imprez rekreacyjnych itp.
 
LOT będzie prowadziła działania wspierające podmioty trzeciego sektora funkcjonujące i nowopowstające, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z turystyką.
LOT realizowała będzie szkolenia i warsztaty w celu podniesienia poziomu praktycznych umiejętności związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności przez podmioty trzeciego sektora oraz podnoszenia kwalifikacji w zakresie usług świadczonych przez pracowników obsługujących turystów.
 
Zadaniem LOT będzie integracja środowisk lokalnych na rzecz rozwoju turystyki realizowana poprzez współpracę sieciową.

Logo

POLSKA IZBA BIOMASY
ul. Smocza 27
01 – 048 Warszawa
tel. (022) 498 60 09 , 601547613
www.biomasa.org.pl
e-mail: biuro@biomasa.org.pl


POLSKA IZBA BIOMASY powstała 26 lutego 2004 roku w Warszawie .

Podstawowe obszary działania:
- udział w tworzeniu regionalnych programów produkcji biomasy i jej energetycznego wykorzystania;
- organizacja finansowania programów;
- wspieranie członków PIB w tworzeniu i finansowaniu projektów inwestycyjnych;
- wspieranie członków PIB w produkcji biomasy i urządzeń do jej energetycznego wykorzystania;
- informacja i edukacja w zakresie produkcji i energetycznego wykorzystania biomasy;
- konsultacja projektów aktów prawnych i regulacji związanych z przedmiotem działaności PIB;

Polska Izba Biomasy zrzesza:
- producentów biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych;
- producentów paliw z biomasy;
- producentów urządzeń do wytwarzania paliw z biomasy;
- producentów urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy;
- handlowców sprzedających wyżej wymienione produkty;
- producentów energii wytwarzanej z udziałem biomasy;
- instytucje i organizacje działające na rzecz wykorzystania biomasy.

Cel powołania:
- wzrost produkcji biomasy wykorzystywanej do celów energetycznych ;
- wzrost produkcji urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy;
- wzrost energetycznego wykorzystania biomasy wszędzie tam, gdzie jest to ekonomiczne i społecznie uzasadnione;
- wzrost eksportu biomasy i urządzeń do energetycznego wykorzystania biomasy.

„Turystyka - wspólna sprawa" jest pierwszym w Polsce dużym projektem w zakresie szkoleń i doradztwa dla branży turystycznej.

 

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności branży turystycznej w wybranych regionach kraju poprzez doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr.

Projekt jest adresowany do:

 • przedstawicieli kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw turystycznych,
 • przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego,
 • organizacji przedsiębiorców i pracodawców,
 • organizacji wspierających rozwój turystyki.

 Projekt jest realizowany w całej Polsce. Trzecie edycja obejmuje województwa:

 Lubuskie

 Lódzkie

Mazowieckie

Opolskie

Podkarpackie

Wielkopolskie

 

W projekcie mogą uczestniczyć zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i duże przedsiębiorstwa. Sprawdź status swojego przedsiębiorstwa.

Szkolenia realizowane w ramach projektu "Turystyka - wspólna sprawa" są dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dofinansowanie dla małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, dla dużych – 60 %. Dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji szkolenia są nieodpłatne.

Przedmiotem szkoleń są:

 • tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych produktów turystycznych w formule sieciowej, tj. poprzez współpracę różnych podmiotów działających w danym regionie;
 • różne zagadnienia branżowe związane z zarządzaniem produktem i podmiotem działającym w branży turystycznej;
 • szkolenia językowe.

W szkoleniach weźmie udział co najmniej 2920 osób. Na cykl szkoleń przewidziano ok. 260 tysięcy godzin!

W ramach projektu powstaną grupy partnerskie złożone z przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji działających w branży turystycznej. Zostaną one powołane na konferencjach i spotkaniach rekrutacyjnych, a ich zadaniem będzie tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych produktów turystycznych obsługiwanych w formule sieciowej, czyli w ścisłej współpracy partnerów w danym regionie. Grupy partnerskie będą miały okazję wziąć udział w konkursie „Turystyka - wspólna sprawa", którego ideą jest wyróżnienie i nagrodzenie tych grup, które osiągnęły najlepsze wymierne efekty swojej pracy.

Oferta szkoleń i konsultacji mieści się w ramach trzech komponentów projektu: Współpraca Sieciowa, Zarządzanie Turystyką, Szkolenia Językowe.

Celem komponentu Współpraca Sieciowa jest dostarczanie wiedzy uczestnikom szkoleń i kształtowanie umiejętności niezbędnych do stworzenia lub doskonalenia regionalnych i lokalnych markowych produktów turystycznych, które przyczynią się do podniesienia konkurencyjności sektora turystycznego w regionach. Program szkoleń zawiera m.in. pozytywne przykłady produktów już istniejących w Polsce, które dzięki właściwym działaniom promocyjno-marketingowym obecnie są szeroko znane i stanowią atrakcję turystyczną. Podczas szkoleń wskazane zostaną potencjalne źródła finansowania, by poszczególnym uczestnikom konferencji łatwiej było zaplanować działania prowadzące do tworzenia nowych lub wspierania istniejących już produktów turystycznych w poszczególnych regionach. Szkolenia tego komponentu przeznaczone są dla przedstawicieli podmiotów, które biorą udział w pracach grup partnerskich. Oznacza to, że w szkoleniach mogą uczestniczyć osoby kierujące tymi podmiotami lub zatrudnione w nich.

W komponencie Zarządzanie Turystyką są wyodrębnione dwie równoległe ścieżki szkoleniowe: szkolenia dla kadry zarządzającej i szkolenia zawodowe dla pracowników przedsiębiorstw i organizacji turystycznych. Celem tego komponentu jest dostarczanie uczestnikom szkoleń odpowiedniej wiedzy oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych i rozwoju sektora turystycznego w województwach objętych projektem.

Szkolenia w zakresie języków obcych w ramach komponentu Szkolenia Językowe mają na celu podnoszenie jakości usług turystycznych i stanowią wyodrębnioną grupę szkoleń w ofercie programowej projektu. Uwzględniają one specyfikę sektora turystycznego oraz potrzeby poszczególnych grup partnerskich. Oferta programowa kursów językowych obejmuje nauczanie czterech języków:

 • angielskiego,
 • niemieckiego,
 • francuskiego,
 • rosyjskiego.

Uwaga! Pierwszeństwo w procesie rekrutacji w komponentach Zarządzanie Turystyką i Szkolenia Językowe będą mieli przedstawiciele przedsiębiorstw biorących udział w komponencie Współpraca Sieciowa.

Korzyści przedsiębiorstw z udziału w szkoleniach:

 • poznanie nowych możliwości rozwoju firmy dzięki atrakcyjniejszej ofercie turystycznej w regionie;
 • podniesienie kompetencji zawodowych;
 • skorzystanie z doradztwa w sprawach zarządzania firmą i oferty usług.

Korzyści samorządu i organizacji z udziału w szkoleniach:

 • zwiększenie aktywności podmiotów w regionie – większe wpływy do budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 • promocja regionu i jego gospodarzy;
 • podniesienie kompetencji zawodowych.

 Bursztynowy Szlak GREENWAYS

Program Bursztynowy Szlak Greenways inicjuje, wspiera i wzmacnia działania społeczności lokalnych na rzecz rozwoju zrównoważonego miejscowości i regionów wzdłuż korytarza biegnącego od Budapesztu, przez Słowację i od granicy polsko - słowackiej po Morze Bałtyckie.

Program Bursztynowy Szlak Greenways w Polsce ma na celu wykreowanie silnej marki służącej wsperaniu rozwoju gospodarczego, poprzez:
1. angażowanie partnerów lokalnych z sektora gospodarczego, społecznego i publicznego w jego realizację,
2. wytyczanie przebiegu i znakowanie szlaku w sposób spójny, systematyczny i skoordynowany (pomoc organizacyjna)
3. kreowanie i sprzedawanie produktów i usług ekologicznych (pomoc merytoryczna),
4. rozwijanie turystyki opartej na wykorzystaniu zasobów dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego,
5. inspirowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich i zaangażowanie mieszkańców w realizację szlaku (pomoc finansowa i merytoryczna).

 

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska 
Polish Environmental Partnership Foundation 
ul. św. Krzyża 5/6, 31-028 Kraków, Poland 
tel.: +48 12 430 24 43, 430 24 65, wew. 19
www.szlakbursztynowy.pl
www.greenways.pl

 

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl