wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007

 
 
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AKTYWNI RAZEM ZA 2007 ROK.
 
Plan pracy na 2007 r. obejmował działania służące realizacji celów statutowych.
Priorytetowo traktowane były następujące zagadnienia:
    1.   Kontynuacja działań związanych z zaciągnięciem kredytu pomostowego na realizację projektów zawartych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Gąbińsko – Włocławskiego w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader+.
    2.   Podpisanie umowy dotacji z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) na realizację Schematu II Pilotażowego Programu Leader+.
    3.   Realizacja projektów zawartych w Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Schematu II „Pilotażowego Programu Leader+”, tj.:
1)            Od pomysłu do przemysłu
2)            Terenowy system informacji
3)            Słomiane, drewniane, gliniane, malowane
4)            Plener malarski
5)            Festiwale i dożynki
6)            Zielona energia
7)            Rolnicy Naturze
8)            Koalicja na rzecz Wisły
9)            Turystyka 2007: na wakacje tylko do nas
10)         Film promocyjny
11)         Komputer nie gryzie
12)         Witamy w biurze LGD
13)         Kto pyta, nie błądzi
    4.   Organizacja „2. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej - Od Kujawiaka do Oberka”( w przypadku pozyskania dotacji)
    5.   Pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych środków na realizację przedsięwzięć statutowych  w tym przygotowanie wniosków i udział w konkursach o dotacje.
    6.   Bieżąca działalność administracyjna Fundacji.
 
Ad. 1.
Umowa o kredyt pomostowy została podpisana w dniu 19.02.2007 r. z Bankiem Spółdzielczym  w Gostyninie na kwotę 733.125,00 zł. Kredyt został przeznaczony na sfinansowanie realizacji projektu pn. Metamorfoza regionu gąbińsko – włocławskiego.
Prowizja od kredytu wyniosła 7.331,25 zł. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało w oparciu o stopę redyskonta weksli powiększonej o marżę Banku w wysokości 1,5 punktów procentowych.
Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest cesja wierzytelności z umowy dotacji, weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego prowadzonego przez BS w Gostyninie.
Ostateczny termin spłaty kredytu: 30.06.2008 r.
 
Ad. 2.
Umowa o dofinansowanie projektu pn. Metamorfoza regionu gąbińsko – włocławskiego z Fundacją Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA została podpisana w dniu 07 lutego 2007 r. na kwotę 733.125,00 zł.
Zgodnie z umową projekt został zrealizowany w terminie od 07.02.2007 r. do 31.01.2008r. w 4 etapach:
I etap:              07.02.2007r.     -   31.05.2007r.
II etap:             01.06.2007r      -   31.07.2007r.
III etap:            01.08.2007r      -   31.10.2007r.
IV etap:            01.11.2007r      – 31.01.2008r.
Po realizacji każdego etapu Biuro Fundacji sporządzało wniosek o płatność stanowiący sprawozdanie z realizacji danego etapu wraz z kopiami faktur i rachunków do zapłaty potwierdzających poniesione wydatki. Po weryfikacji i akceptacji wniosku ARiMR na zlecenie FAPA przekazuje środki z dotacji, które automatycznie są przeznaczane na spłatę kredytu pomostowego.
 
 
Numer etapu
 
Kwota wnioskowana
Kwota pomocy przyznanej                w umowie                   o dofinansowanie
Wydatki całkowite poniesione                w ramach projektu
Całkowite poniesione wydatki kwalifikowalne
Kwota środków otrzymana
w ramach pomocy                  z Programu
 
 
146.625,00
 
 
146.625,00
I
152.500,00
122.000,00
152.499,87
152.499,87
121.999,90
II
171.585,00
137.268,00
171.585,30
171.585,00
137.268,00
III
163.545,00
130.836,00
163.545,73
163.545,00
0,00
IV
245.495,00
196.396,00
245.495,29
245.495,00
0,00
Razem
733.125,00
733.125,00
733.126,19
733.124,87
405.892,90
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podczas realizacji projektu w Fundacji odbyły się dwie kontrole:
Lp.
Termin
Podmiot kontrolujący
Zakres kontroli
Wynik kontroli
Działania podjęte w wyniku kontroli
1.
03.08.2007 r.
FAPA
1. Stan zaawansowania realizacji projektu,
2.Dokumentacja projektu, prawidłowość jej sporządzania i sposób przechowywania,
3. Dokumenty oraz sposób i warunki organizacji i prowadzenia szkoleń, seminariów spotkań i warsztatów,
4. Sposób opracowania i zawartość materiałów szkoleniowych,
5. Kwalifikacje szkoleniowców, ekspertów, sposób i tryb ich wyłaniania i zatrudniania,
6. Sposób opracowania i jakość przygotowywanych w ramach projektu opracowań, analiz i ekspertyz.
Bez
zastrzeżeń
-
2.
11.01.2008 r.
MRiRW
1.Umocowanie Zarządu,
2.Sprawdzenie realizacji zadań FAPA,
3. Kontrola przeprowadzona przez FAPA,
4. Wniosek o płatność – dokumenty finansowe
5. Zakup środków trwałych.
Bez
zastrzeżeń
-
 
 
Ad. 3
Podprojekt 1 wg ZSROW - „Od pomysłu do przemysłu”
 
Celem podprojektu było wyzwolenie kreatywności i inicjatywy mieszkańców poprzez promocję Strategii i pomoc w przekuwaniu pomysłów na projekty w formie:
a)      serii spotkań szkoleniowo- warsztatowych (w I i IV etapie);
b)      utworzenia serwisu internetowego LGD;
c)      opracowania i wydania broszury informującej o LGD i Strategii oraz materiałów promocyjnych PPL+;
 
Ad. a)
Szkolenia w I etapie realizacji projektu polegały na zapoznaniu mieszkańców z programem Leader, Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Gąbińsko-Włocławskiego, ćwiczeniu umiejętności formułowania projektów i pisania wniosków o wsparcie finansowe oraz przekazaniu wiedzy o źródłach finansowania projektów.
Rekrutacja uczestników odbyła się w formie:
- zaproszeń imiennych skierowanych do mieszkańców regionu ze szczególnym uwzględnieniem: radnych, sołtysów, organizacji pozarządowych, samorządów, kół gospodyń wiejskich, oświaty, gminnych ośrodków kultury, instytucji kultury, twórców i zespołów ludowych, OSP, branży turystycznej, gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców i innych zainteresowanych osób.
- ogłoszeń na stronie www.aktywnirazem.pl 
Uczestnicy warsztatów otrzymali broszurę o LGD i Strategii, materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowców, oraz materiały promocyjne. Podczas szkolenia wypełniali ankiety pozwalające na poznanie potrzeb i ocenę możliwości ich realizacji w ramach Programu rozwoju obszarów wiejskich.
Warsztaty i szkolenia prowadzone były przez: Marię Palińską, Ludwika Ryncarza i Witolda Kaczmarka.
Szkolenia odbyły się w następujących terminach: 
1) 02.02.2007 r. – Hala Sportowo-Widowiskowa w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck – dla mieszkańców gminy Łąck. W szkoleniu wzięło udział 30 osób.
 2) 22.03.2007 r. – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, Lucień 46, 09-504 Gostynin - dla mieszkańców gminy Gostynin.
W szkoleniu uczestniczyły 44 osoby.
3) 23.03.2007 r. – Pensjonat „Dąb Polski” w Dębie Polskim, 87-815 Smólnik - dla mieszkańców Gminy Włocławek. W szkoleniu uczestniczyły 34 osoby.
4) 28.03.2007 r. – Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie, ul. Jana Pawła II 6, 09-530 Gąbin - dla mieszkańców miasta i gminy Gąbin. W szkoleniu wzięły udział 42 osoby.
5)12.04.2007 r.– Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki - dla mieszkańców gminy Sanniki i Słubice. Na szkolenie przybyło 37 osób.
6) 17.04.2007 r. – Szkoła Podstawowa w Baruchowie, Gospodarstwo Pomocnicze „Zielona Szkoła” w Goreniu Dużym, 87-821 Baruchowo - dla mieszkańców gminy Baruchowo i Kowal. W szkoleniu wzięło udział 27 osób.
7) 26.04.2007 r. – Ośrodek Szkoleniowy „Mazowsze” w Soczewce, 09- 505 Nowy Duninów - dla mieszkańców gminy Nowy Duninów. W szkoleniu uczestniczyły 24 osoby.
8) 10.05.2007 r. – Zespół Placówek Oświatowych w Szczawinie Kościelnym, ul. Jana Pawła II 1, 09-550 Szczawin Kościelny – dla mieszkańców gmin Szczawin Kościelny i Iłów.
W szkoleniu wzięło udział 28 osób.
 
W IV etapie realizacji projektu szkolenia obejmowały następujący zakres tematyczny: przedstawiono i podsumowano projekty zrealizowane podczas schematu II, szczegółowo omówiono oś 3 i oś 4 PROW 2007-13, omówiono projekty wypracowane podczas wiosennej serii spotkań, zebrano propozycje projektów do realizacji w ramach osi 3 i osi 4, ćwiczono umiejętność przygotowywania i wypełniania wniosków o dofinansowanie.
Szkolenia odbyły się wg następującego harmonogramu:
1)10.01.2008 r. – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO w Grzybowie gm. Słubice. W szkoleniu wzięło udział 35 osób.
2)11.01.2008r. – Sala Konferencyjna w Urzędzie w Gostyninie.W szkoleniu wzięły udział 43 osoby.
3)14.01.2008r. – Sala Konferencyjna Pałacu w Sannikach.W szkoleniu wzięły udział 43 osoby.
4)15.01.2008r. – Sala Konferencyjna Pensjonat Dąb Polski w Smólniku, gm. Włocławek.W szkoleniu wzięło udział 29 osób.
5)25.01.2008r. – Centrum Konferencyjne Hotelu Dębowa Góra Nowe Rumunki, gm. Łąck.W szkoleniu wzięły udział 84 osoby. W trakcie szkolenia podsumowano realizację projektu Metamorfoza regionu gąbińsko – włocławskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
 
 
Ad. b).
Serwis internetowy LGD został utworzony pod adresem:
Wykonawcą była firma „PLOCMAN” Sp. z o.o. z Płocka, ul. Sienkiewicza 37/4 z którą została podpisana stosowna umowa dotycząca realizacji zadania. Wykonawca został wyłoniony w drodze zapytania ofertowego.
 
 Ad. c).
W ramach podprojektu pn.: „Od pomysłu do przemysłu” wydana została broszura – „Metamorfoza regionu Gostynińsko-Włocławskiego” w nakładzie 3500 szt. Broszura została opracowana przez Magdalenę Kozłowską i Ludwika Ryncarza – Członków Zarządu Fundacji. Druk broszury został wykonany przez Przedsiębiorstwo Poligraficzno – Wydawnicze „POLICOR” z Płocka.
Broszura zawiera informacje nt. Lokalnej Grupy Działania Fundacji AKTYWNI RAZEM, Programu LEADER+ oraz cele strategiczne Zintegrowanej Strategii rozwoju Obszarów Wiejskich Regionu Gąbińsko – Włocławskiego. Ponadto zostały w niej zawarte informacje dot. PROW na lata 2007-13 ze szczególnym uwzględnieniem działań osi 3 i osi 4.
Broszura była rozdawana podczas wszystkich szkoleń i imprez promocyjnych realizowanych przez Fundację.
W ramach podprojektu wykonane zostały również materiały promocyjne LGD i PPL+ w postaci smyczy promocyjnych przez Firmę Marketingowo Reklamową Intermedia z Płocka oraz parasole.
 
Podprojekt  2 wg ZSROW pn.: „Terenowy System Informacji”
 
Celem projektu było przybliżenie turystom i mieszkańcom wiedzy o regionie poprzez stworzenie zaczątku systemu drogowskazów i tablic informacyjnych promujących atrakcje dziedzictwa kultury, przyrody i turystyki. LGD dokonała kwerendy obiektów, przy których zainstalowano tablice oraz ustaliła rozmieszczenie planowanych elementów TSI w terenie.
Wykonawca zadania Przedsiębiorstwo „ZNAKI Gostynin Sp. z o.o.”, został wyłoniony w drodze przetargu publicznego. Umowa została podpisana 24 kwietnia 2007r. Zadaniem wykonawcy było zaprojektowanie, wykonanie oraz zainstalowanie elementów terenowego systemu informacji turystycznej. Atrakcje turystyczne zostały oznakowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
(Dz. U. nr 220 poz. 2181). Umowa z Wykonawcą przewidywała realizację projektu w IV etapach – zgodnych z etapami realizacji schematu II PPL+ przez Fundację. Po realizacji każdego etapu podpisywano protokół zdawczo – odbiorczy.
Łącznie w ramach projektu powstało 420 drogowskazów i tablic informacyjnych w tym:
- 11 Tablic informacyjnych z mapą obszaru działania LGD i gminy oraz opisem w języku polskim, herbem gminy, logo instytucji finansujących o wymiarach: 3000 x 3000 mm;
- 43 Tablice informacyjne zawierające indywidualny opis w języku polskim i angielskim zabytków, obiektów, pomników przyrody o wymiarach 900 x 600 mm,
- 15 tablic informacyjnych zawierających indywidualny opis w języku polskim i angielskim zabytków, obiektów, pomników przyrody o wymiarach 600 x 400 mm,
- 6 drogowskazów typu E9,
- 47 drogowskazów typu E10,
- 37 drogowskazów typu E10*,
- 34 drogowskazy typu E10**,
- 34 drogowskazy typu E11,
- 2 drogowskazy typu E11*,
- 26 drogowskazów typu E11***,
- 21 drogowskazów typu E12,
- 52 drogowskazy typu E12a,
- 41 drogowskazy typu E12a*,
- 11 drogowskazów typu E22a,
- 8 drogowskazów typu E22b,
- 32 drogowskazy typu E22c.
 
Podprojekt 3. wg ZSROW pn.: „Słomiane, gliniane, drewniane ,malowane”
Celem projektu była popularyzacja folkloru, sztuki ludowej i malarstwa w formie wydania albumu prezentującego dorobek artystyczny regionu w j. polskim oraz z tłumaczeniem na j. angielski.
W albumie przedstawieni zostali artyści malarze i rzeźbiarze z obszaru działania Fundacji.
W ramach projektu wykonano następujące działania:
- LGD dokonała wyboru artystów z regionu, których twórczość została zaprezentowana w albumie;
- artyści plastycy (B.Perlikowska i P.Tencer) zajęli się opracowaniem not biograficznych i opracowaniem graficznym albumu;
- wykonano profesjonalne fotografie artystów i ich prac;
- zlecono tłumaczenie na j. angielski,
- wydrukowano album w nakładzie 1000 egz. ,
- nastąpiła dystrybucja albumu w regionie (szkoły, biblioteki, GOK, koła gospodyń wiejskich) i poza regionem.
 
Podprojekt 4. wg ZSROW pn.: „Plener malarski”
Celem projektu było upowszechnianie kultury wysokiej, wspieranie uzdolnionej plastycznie młodzieży     i promocja regionu na zewnątrz przez zorganizowanie pleneru malarskiego i warsztatów plastycznych dla młodzieży gimnazjalnej.
Działania związane z realizacją projektu obejmowały:
1.      Zaproszenie 12 osobowej grupy wybitnych artystów malarzy do udziału w plenerze i poprowadzenia warsztatów dla uzdolnionej plastycznie młodzieży;
2.      Rekrutacja 52 osobowej grupy młodzieży do udziału w warsztatach w formie konkursu plastycznego ogłoszonego w gimnazjach na obszarze działania LGD;
3.      Przeprowadzenie w okresie od 09-22.07.2007r.pleneru i warsztatów w tym zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w Zespole Szkół Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu oraz w Ośrodku Wypoczynkowym Kancelarii Prezydenta w Lucieniu na terenie gm. Gostynin
4.      Zorganizowanie wystawy poplenerowej w Pałacu w Lucieniu w dniu 20.07.2007 r. prezentującej prace młodzieży i artystów powstałe na plenerze. W wystawie uczestniczyło ok. 200 osób. Uroczystość uświetnił występ chóru Vox Juventutis.
5.      Wydawnictwa poplenerowe (ulotka i folder) – w nakładzie 2000 egz.
 
Podprojekt 5. wg ZSROW  pn.: „Festiwale i dożynki”
Celem podprojektu była promocja Programu Leader + oraz regionu i LGD w trakcie:
 1. Powiatowego Dnia Ziemi w Słubicach, w dniu 29.04.2007r na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Słubicach, ul. Płocka 28
 2. „Otwarcia lasu w Iłowie” w dniu 26.05.2007 r. w „Hubertówce” w Rezerwacie Rzepki , gm. Iłów.
 3. „Dni Gąbina” w dniu 27.05.2007r na Placu Starego Rynku przed Ratuszem Miejskim Urzędu miasta i gminy Gąbin.
 4. Biegów przełajowych pod hasłem: „Bieg po zdrowie” w dniu 01.06.07 r. Trasa biegowa wyznaczona była w lasach Rezerwatu Dąbrowa Łącka wokół Jezior Łąckie Duże, Łąckie Małe i Hali Sportowej w Łącku.
 5. 39. Niedzieli Sannickiej” w dniu 03.06.2007 r. na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Sannikach przy ul. Warszawskiej 142, gm. Sanniki.
 6. „Pikniku Rodzinnego – 2007 w dniu 08.07.07 r. na terenie Stadionu Sportowego w Szczawinie Kościelnym.
 7. Regat Żeglarskich w dniu 14.07.07 r. w Porcie Żeglarskim Nowego Duninowa oraz Rzece Wiśle.
 8. „Dożynek” w dniu 19.08.2007 r. na terenie Placu Gminnego przy Urzędzie gminy Baruchowo,
 9. „Dożynek” w dniu 02.09.2007 r. na terenie boiska szkolnego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Smólniku gminy Włocławek,
 10. „Dożynek” w dniu 16.09.2007 r. na terenie Gimnazjum Publicznego w Grabkowie gminy Kowal
 11. „Dożynek” w dniu 23.09.2007 r. na terenie boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Teodorowie gminy Gostynin. 
 12. Regionalnego Spotkania Bożonarodzeniowego dla mieszkańców obszaru LGD w dniu 20.12.2007 r. na hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku.
 
Podczas w/w imprez LGD prezentowała swoją działalność na stoisku promocyjnym, gdzie były udostępniane materiały dot. PPL+, strategii oraz LGD oraz udzielano informacji i wsparcia doradczego związanego z Programem Leader + oraz PROW na lata 2007-13.
 
Podprojekt 6 wg ZSROW pn.: „Zielona energia”
Celem projektu było rozpoznanie regionalnego potencjału i wytyczenie optymalnych kierunków rozwoju regionalnej energetyki opartej na biomasie w formie:
1.      Konferencji;
2.      Opracowania programu rozwoju energetyki opartej na biomasie pn. „Zielona energia”.
 
Ad. 1.
Konferencja została zorganizowana w dniu15.03.2007 r. w Modelowym Wiejskim Centrum Ekoturystyki Przyjaznym Środowisku „Zielona Szkoła” w Sendeniu Małym na terenie gminy Łąck.
Do udziału w konferencji zostali zaproszeni mieszkańcy regionu oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się tematyką biomasy tj.: samorządy, Urząd Marszałkowski, nadleśnictwa, Park Krajobrazowy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Płocku, Powiatowa Agencja Restrukturyzacji   i Modernizacji Rolnictwa w Płocku, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Bank Ochrony Środowiska, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, media i inni. O konferencji LGD informowała na stronie www.aktywnirazem.pl.
Łącznie w spotkaniu wzięły udział 53 osoby.
Uczestnicy konferencji otrzymali opracowane przez wykładowców i Fundację materiały szkoleniowe.
 
Wykłady przeprowadzili:
1.      doc. dr hab. inż. Anna Grzybek – Wiceprezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomasy, Członek Zarządu Polskiej Izby Biomasy.
2.      Karol Teliga - Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Biomasy.
3.      Magdalena Walczak – specjalista ds. ochrony środowiska.
4.      dr Ludmiła Będzikowska - Dyrektor Biura Terenowego w Płocku, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
5.      Krzysztof Szumski – Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Płocku.
 
Podczas konferencji przedstawiono podstawowe pojęcia dotyczące biomasy, biopaliw, stanu prawnego wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, prawodawstwa unijnego w zakresie wykorzystania biomasy na cele energetyczne jak również praktyczne informacje dotyczące dostępności, sposobów pozyskiwania  i przetwarzania biomasy, upraw roślin energetycznych oraz metod energetycznego wykorzystania biomasy w kotłowniach różnej wielkości.
Omawiane były również zagadnienia związane z modernizacją ogrzewania w gospodarstwach indywidualnych, przedsiębiorstwach oraz instytucjach gminnych na system opalania lokalnie pozyskiwana biomasą.
Praktycznych porad dotyczących wsparcia merytorycznego oraz finansowego udzielił przedstawiciel Banku Ochrony Środowiska Oddział w Płocku.
 
Ad. 2.
Ramowy program rozwoju energetyki opartej na biomasie pn. „Zielona Energia” opracowany został przez doc. dr hab. inż. Annę Grzybek (umowa o dzieło nr 7/07 z dnia 10.05.2007 r.) oraz Karola Teligę (umowa nr 2/07 z dnia 10.05.2007 r.).
Celem opracowania było: rozpoznanie i inwentaryzacja lokalnych zasobów biomasy w ujęciu geograficznym, klasyfikacja zasobów pod względem możliwości ich zagospodarowania, możliwości wprowadzenia nowych upraw biomasy w regionie, wskazanie właściwych technologii wykorzystania lokalnych zasobów biomasy, przekształcenie istniejących systemów ogrzewania w przyjazne dla środowiska.
Zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym wynikającym z umów z wykonawcami materiał został wykonany w II etapach. Odbiór etapu I nastąpił w dniu: 25.05.2007 r. – K.Teliga i 30.05.2007 r. – A.Grzybek.
W II etapie nastąpił protokolarny odbiór dokumentu pn.„Zielona Energia” w dniu 20.07.2007 r. w 12 egz.             w formie drukowanej i 12 egz. w formie elektronicznej na płycie CD.
 
Podprojekt 7 wg ZSROW pn.: „Rolnicy naturze” 
Celem projektu było wniesienie wkładu w ekologizację rolnictwa w postaci szkoleń z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Projekt został zrealizowany w formie:
1.Opracowania i wydania broszury informacyjnej nt. rolnictwa ekologicznego.
2.Serii szkoleń w III i IV etapie projektu.
3.Wyjazdu studyjnego.
 
 Ad.1.
Opracowaniem materiału zajęła się p. Maria Osiecka, ekspert rolnictwa ekologicznego, pracownik MODR     w Płocku. Broszura została wydana w nakładzie 2000 egz.
 
Ad.2.
Rekrutacja uczestników szkoleń odbyła się w formie:
- zaproszeń imiennych skierowanych do mieszkańców regionu ze szczególnym uwzględnieniem: osób zainteresowanych prowadzeniem gospodarstwa ekologicznego, radnych, sołtysów, organizacji pozarządowych, samorządów, kół gospodyń wiejskich, oświaty, gminnych ośrodków kultury, instytucji kultury, twórców ludowych, zespołów folklorystycznych, OSP, branży turystycznej, gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców i innych zainteresowanych osób.
- ogłoszeń na stronie www.aktywnirazem.pl.
Uczestnicy warsztatów otrzymali broszurę o rolnictwie ekologicznym, LGD i Strategii oraz materiały promocyjne i dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Podczas szkolenia wypełniali ankiety pozwalające na poznanie potrzeb i ocenę możliwości ich realizacji w ramach Programów rozwoju obszarów wiejskich.
Szkolenie prowadziła Maria Osiecka ekspert rolnictwa ekologicznego, pracownik MODR w Płocku.
Szkolenia odbyły się w następujących terminach: 
1) 26.09.2007 r. - Sala Konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to: 50 osób.
2) 27.092007 r.- Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to: 23 osoby.
3) 15.10.2007 r.- Szkoła Podstawowa w Baruchowie, Gospodarstwo Pomocnicze „Zielona Szkoła w Goreniu dużym”, 87-821 Baruchowo.
Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to: 21 osób.
 
W IV etapie realizacji projektu szkolenia odbyły się wg następującego harmonogramu:
1)27.11.2007 r. w Modelowym Wiejskim Centrum Ekoturystyki Przyjaznym Środowisku „Zielona Szkoła” w Sendeniu Małym na terenie gminy Łąck. W szkoleniu uczestniczyły 73 osoby.
2)28.11.2007 r. – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO w Grzybowie gm. Słubice.W szkoleniu wzięło udział 35 osób.
3)28.12.2007 r. – Sala konferencyjna Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym.W szkoleniu wzięły udział 132 osoby.
 
Ad.3.
Fundacja zorganizowała wyjazd studyjny do LGD Turystyczna Podkowa powiat myślenicki w dniach 04-05.10.2007 r. W wyjeździe uczestniczyła 28 osobowa grupa osób.
Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń w zakresie inwestycji związanych z rolnictwem ekologicznym, edukacją ekologiczną oraz realizacją programu Leader +. Zwiedzano przykładowe gospodarstwa ekologiczne. Podpisano list intencyjny.
 
 
Podprojekt 8 wg ZSROW pn.: „Koalicja na rzecz Wisły”
Celem projektu było wniesienie wkładu w pełniejsze wykorzystanie Wisły jako atrakcji turystycznej. Realizacja projektu odbyła się w formie:
1.      Szkoleń (w III i IV etapie).
2.      Opracowania Koncepcji zagospodarowania turystycznego terenów nadwiślanych (odbiór w IV etapie).
3.      Opracowania i wydania broszury ( w IV etapie).
 
Szkolenia, koncepcja oraz opracowanie broszury zostały zlecone Wykonawcy Firmie „Środowisko” Sc.                 z Giżycka na mocy umowy nr 3/07 z dnia 18.06.2007 r.
 
Ad. 1.
LGD w celu uspołecznienia procesu powstania Koncepcji zorganizowała szkolenia prowadzone przez wykonawcę dokumentu.
Rekrutacja uczestników szkoleń odbyła się w formie:
- zaproszeń imiennych skierowanych do mieszkańców regionu ze szczególnym uwzględnieniem miast  i gmin nadwiślanych (Iłów, Słubice, Gąbin, Nowy Duninów, Włocławek) : samorządów, przedsiębiorców z branży turystycznej, właścicieli przystani lub obiektów znajdujących się nad Wisłą, gospodarstw agroturystycznych, instytucji decydujących o inwestycjach nad Wisłą, Konserwatora Przyrody i Zabytków i innych zainteresowanych osób.
- ogłoszeń na str. www.aktywnirazem.pl.
Szkolenia odbyły się w następujących terminach:
1)10.09.2007 r. – Sala Konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to: 20 osób.
2) 10.10.2007 r. Sala Konferencyjna Hali Sportowo- Widowiskowej w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to: 51 osób.
3)22.10.2007 r. „Zajazd nad Wisłą”, Jordanów 17c, gmina Gąbin. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to: 30 osób.
W trakcie szkoleń uczestnicy – zarządcy przystani wypełniali ankiety i informacje o planowanych przedsięwzięciach
 
W IV etapie realizacji projektu szkolenia odbyły się wg następującego harmonogramu:
1) 12.12.2007 r. – Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Gąbin. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to: 49 osób.
2) 14.12.2007 r. – Sala Konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to: 25 osób.
3) 18.01.2008r.- Zespół Pałacowo-Parkowy w Sannikach, ul. Warszawska 142, 09-540 Sanniki.
Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu 18 osób.
 
Wykonawca Koalicji na rzecz Wisły przekazał LGD w dniu 18.01.2008 r. wykonane dokumenty w następującym wymiarze:
- Koncepcja zagospodarowania turystycznego Wisły i terenów nadwiślańskich w granicach obszaru działania Fundacji AKTYWNI RAZEM – w 4 egz. w formie drukowanej i 15 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD;
- Katalog projektów w nakładzie w 4 egz. w formie drukowanej i 15 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD;
- Streszczenie Koncepcji w formie kolorowej broszury w nakładzie – 500 egz.
Podprojekt 9 wg ZSROW pn.: Turystyka 2007- na wakacje tylko do nas”
Celem projektu było wsparcie rozwoju turystyki poprzez opracowanie strategii rozwoju turystyki w regionie oraz planu marketingowego dla sektora turystycznego.
Realizacja projektu odbyła się w formie:
- szkoleń
- opracowania strategii turystyki i planu marketingowego
- wydania folderów o atrakcjach turystycznych regionu
Wykonawcą Strategii, Planu Marketingowego oraz wykładowcą podczas szkoleń był LM Consulting Krzysztof Kwatera z siedzibą w Krakowie os. Oświecenia 1/8 zgodnie z umową nr 5/07 i umową nr 6/07 podpisanymi w dniu 14.092007r.
 
LGD w celu uspołecznienia procesu powstania Strategii Rozwoju Turystyki w regionie oraz Planu Marketingowego zorganizowała szkolenia z zakresu turystyki prowadzone głównie przez wykonawcę opracowań.
Rekrutacja uczestników szkoleń odbyła się w formie:
- zaproszeń imiennych skierowanych do mieszkańców regionu ze szczególnym uwzględnieniem: branży turystycznej, gospodarstw agroturystycznych, radnych, sołtysów, organizacji pozarządowych, samorządów, kół gospodyń wiejskich, oświaty, gminnych ośrodków kultury, instytucji kultury, twórców ludowych, zespołów folklorystycznych, OSP, przedsiębiorców i innych zainteresowanych osób.
- ogłoszeń na str. www.aktywnirazem.pl.
Uczestnicy szkoleń otrzymywali broszurę o LGD i Strategii oraz materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. Podczas szkolenia wypełniali ankiety dot. ruchu turystycznego w regionie i karty projektów z zakresu turystyki.
 
 Szkolenia odbyły się w następujących terminach:
1) 08.10.2007 r. - Sala Konferencyjna Hali Sportowo-Widowiskowej w Łącku, ul. Gostynińska 2, 09-520 Łąck. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to:29 osób,
2)23.10.2007 r. – Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno, Grzybów 1/2, 09-533 Słubice. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to: 15 osób,
3) 23.10.2007 r.– Szkoła Podstawowa w Baruchowie, Gospodarstwo Pomocnicze „Zielona Szkoła” w Goreniu Dużym, 87-821 Baruchowo. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to: 17 osób,
4)24.10.2007 r.- Gospodarstwo Agroturystyczne „Słoneczna Farma”, Budy Lubieńskie, 09-500 Gostynin. Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu to:28 osób.
 
Fundacja w ramach działań na rzecz promocji regionu wydała foldery promocyjne w ilości 11.000 szt., których wykonawcą była Firma Muru Gumbel Usługi Poligraficzne w Warszawie.
 
 Podprojekt 10 wg ZSROW pn.: „Film promocyjny”
Celem zadania była promocja obszaru LGD przez wydanie i dystrybucję płyty DVD z filmem prezentującym region gąbińsko – włocławski pn.: „Malownicze Pojezierze”.
Wykonawcą filmu była na bazie umowy podpisanej w dniu 01.08.2007r. Firma Mediasfera sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Taneczna 9A.
W wyniku realizacji zadania powstał 12 minutowy film w nakładzie 500 szt. na płytach DVD.
 
Podprojekt 11 wg ZSROW pn.: „Komputer nie gryzie”
Celem projektu było upowszechnianie umiejętności korzystania z komputera poprzez szkolenia dla zainteresowanych mieszkańców regionu. Szkolenia odbyły się w 3 seriach w I, III i IV etapie realizacji projektu.
Rekrutacja uczestników szkoleń we wszystkich etapach odbyła się w formie:
- zaproszeń imiennych - skierowanych do radnych, sołtysów, organizacji pozarządowych, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, oświaty, OSP, branży turystycznej, gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców, instytucji kultury, twórców i zespołów ludowych;
- plakatów (500 szt) rozwieszanych w urzędach gmin, na tablicach informacyjnych sołectw i w miejscach ogólnie dostępnych takich jak: tablice ogłoszeń w sklepach, szkołach, na słupach ogłoszeniowych;
- ogłoszeń na stronie www.aktywnirazem.pl
Plakaty w nakładzie 500 szt. wykonało Przedsiębiorstwo Poligraficzno – Wydawnicze „POLICOR”                    z Płocka, Plac Dąbrowskiego 2.
Szkolenia trwały 2 dni (sobota/niedziela) i odbyły się w następujących terminach: 
1)12-13.05.2007 r. - Szkoła Podstawa i Gimnazjum w Łącku, ul. Kolejowej 1/1, 09-520 Łąck - dla mieszkańców gminy Łąck.
Szkolenie odbyło się w 2 grupach, łącznie dla 16 osób. Szkolenie prowadzili: p. Grażyna Gocała i p. Zdzisław Ratajczyk.
2) 19-20.05.2007 r. - Zespół Szkół im St. Staszica, ul. St. Staszica 1, 09-530 Gąbin - dla mieszkańców miasta i gminy Gąbin oraz gminy Sanniki.
Szkolenie odbyło się w 2 grupach, łącznie przeszkolonych zostało 28 osób. Szkolenie prowadzili: p. Dorota Barbara Jażdrzyk i p. Piotr Mariusz Pietracho.
3)26-27.05.2007 r. - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Słubicach, ul. Płockiej 30, 09-533 Słubice - dla mieszkańców gmin Słubice i Iłów.
Szkolenie odbyło się w 2 grupach, łącznie dla 16 osób. Szkolenie prowadzili: p Monika Kubiak i p. Piotr Pietracho.
4) 26-27 maja 2007 r.  - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kruszynie, 87-853 Kruszyn - dla mieszkańców gmin: Włocławek, Kowal i Baruchowo. Szkolenie odbyło się w 2 grupach, łącznie przeszkolone zostały 22 osoby. Szkolenie prowadzili; p. Rafał Majchrzak i p. Piotr Pabian.
 
Dwudniowe szkolenie (sobota/niedziela) w III etapie odbyło się w dniach 
27-28.10.2007 r. na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łącku, ul. Kolejowa 1/1, 09-520 Łąck.            W szkoleniu wzięły udział 23 osoby.
 
Dwudniowe szkolenie (sobota/niedziela) w IV etapie odbyło się w dniach:
1)24-25.11.2007 r. – Gostynińskie Centrum Edukacji, ul Polna 39 w Gostyninie. Szkolenie odbyło się                 w 2 grupach, łącznie dla 24 osób. Szkolenie prowadzili: p. Bogumiła Łoś i Ewa Durka.
2) 15-16.12.2007 r. - Zespół Szkól im K. Wielkiego w Kowalu. Szkolenie odbyło się w 2 grupach, łącznie przeszkolonych zostało 20 osób. Szkolenie prowadzili: p. Sylwia Kubiak, p. Marcin Rybka.
 
Materiały szkoleniowe dla uczestników i prowadzących kurs komputerowy w zakresie podstawowym opracował i przygotował p. Zdzisław Ratajczyk.
Każdy uczestnik kursu otrzymał komplet materiałów szkoleniowych oraz dyskietkę i płytę CD w celu nauki zapisywania tworzonych dokumentów. Uczestnicy szkoleń otrzymali dyplomy ukończenia kursu zawierające program podpisane przez Prezesa Zarządu Fundacji – p. Magdalenę Kozłowską i prowadzących szkolenie.
Uczestnicy szkoleń wypełniali ankiety oceniające realizowane zadanie oraz pozwalające na poznanie potrzeb i ocenę możliwości ich realizacji w ramach Programów rozwoju obszarów wiejskich.
 
Podprojekt 13. wg ZSROW pn.: „Kto pyta nie błądzi”
Celem projektu było wzmocnienie potencjału LGD poprzez zapoznanie się z doświadczeniami z realizacji programu Leader w krajach dawnej ”piętnastki”.
W ramach zadania został zorganizowany w dniach 23.06-28.06.2007 r. wyjazd studyjny autokarowy 28 osobowej grupy przedstawicieli LGD wraz z tłumaczem do Francji w celu nawiązania współpracy  i wymiany doświadczeń w zakresie realizacji Programu Leader+.
Podczas pobytu LGD spotkała się z grupą Layon Saumurois w regionie Rays de la Loire. Prezesowi LGD   p. Gino Rousseau został wręczony list intencyjny.
 
Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym – wsparcie doradcze
Celem było udzielanie wsparcia doradczego mieszkańcom regionu w zakresie:
1) Wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych.
2) Poprawy jakości życia na obszarach wiejskich
Wsparcie realizowane było w formie dyżurów pełnionych przez ekspertów, podczas których odbywały się konsultacje dot. realizacji projektów inwestycyjnych na obszarach wiejskich. O możliwości skorzystania  z tej formy pomocy LGD informowała podczas szkoleń oraz na stronie www.aktywnirazem.pl
 
Ad.4
Fundacja wsparła merytorycznie i organizacyjnie realizację „2. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej - Od Kujawiaka do Oberka”. Wnioski o dotację na zadanie złożone przez Fundację do Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i Narodowego Centrum Kultury zostały rozpatrzone negatywnie.
 
Ad.5
Fundacja podejmowała działania mające na celu pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych środków na realizację przedsięwzięć statutowych, w tym przygotowywała wnioski i brała udział w konkursach o dotacje organizowanych m.in. przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Narodowe Centrum Kultury.
 
Ad.6
Bieżąca działalność administracyjna Fundacji finansowana była ze środków pochodzących z projektu realizowanego w ramach PPL+ schemat II .
Zostały podpisane umowy o pracę z następującymi osobami:
Magdalena Kozłowska, Monika Brandszteter-Krupska, Renata Sobczak, Anna Stańczak, Maciej Sztygiel.
Podpisano umowę dot. wynajmu pomieszczenia biurowego w Łącku przy ul. Lipowej 6 oraz zakupiono sprzęt komputerowy (komputer stacjonarny, laptop, router, drukarka) i biurowy niezbędny do prowadzenia działalności tj. tel/fax, biurka, regał, krzesła, szafę metalową, niszczarkę do dokumentów, projektor, rzutnik.
Fundacja złożyła sprawozdanie z działalności za 2006 r. do Ministerstwa Rolnictwa pełniącego funkcję organu nadzoru.
 
Sporządziła: Magdalena Kozłowska
28.03.2008 r.
 
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl