wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI AKTYWNI RAZEM ZA 2008 ROK
 
Plan pracy na 2008 r. obejmował działania służące realizacji celów statutowych.
Priorytetowo traktowane były następujące zagadnienia:
 
1.        Kontynuacja działań związanych z realizacją projektu pn. „Metamorfoza regionu gąbińsko-włocławskiego” w ramach Schematu II Pilotażowego Programu Leader +, w tym złożenie sprawozdania i wniosku o płatność końcową. Rozliczenie projektu.
2.        Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym pozyskanie dotacji na opracowanie dokumentu i przeprowadzenie konsultacji społecznych.
3.        Przygotowanie dokumentów i załączników niezbędnych do wniosku o dotację na realizację w ramach PROW 2007-2013 programu LEADER. Złożenie wniosku o dotację.
4.        Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.
5.        Organizacja „3. Festiwalu Folkloru i Kultury Ziemi Kujawskiej i Mazowieckiej – Od Kujawiaka do Oberka”.
6.        Pozyskiwanie ze źródeł krajowych i zagranicznych środków na realizację przedsięwzięć statutowych, w tym przygotowanie wniosków i udział w konkursach o dotacje.
7.        Zgłoszenie zmian statutu do Krajowego Rejestru Sądowego.
8.        Złożenie sprawozdań z działalności Fundacji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9.        Wdrażanie dokumentów programowych zrealizowanych  w ramach Pilotażowego Programu Leader +: „Koalicja na rzecz Wisły”, „Zielona Energia”, „Strategia Rozwoju Turystyki”, Plan Marketingowy”.
10.    Bieżąca działalność administracyjna Fundacji.
 
Ad. 1
W latach 2007/2008 Fundacja AKTYWNI RAZEM realizowała w ramach Schematu II PP LEADER+ projekt pn.: „Metamorfoza regionu gąbińsko – włocławskiego”.     
Projekt polegał na podejmowaniu działań związanych z rozwojem obszarów wiejskich regionu gąbińsko-włocławskiego ze szczególnym uwzględnieniem:
§         pełnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego dla rozwoju i aktywizacji życia kulturalnego wsi;
§         skutecznej ochrony i racjonalnego wykorzystania dziedzictwa przyrody;
§         ekologizacji rolnictwa;
§         wzmocnienia i restrukturyzacji sektora turystycznego;
§         informatyzacji i rozwoju gospodarki internetowej.
 
W 2008r. Fundacja kontynuowała realizację IV etapu powyższego projektu, w ramach którego zostały zrealizowane:
Podprojekt 1. wg ZSROW - „Od pomysłu do przemysłu”
Celem projektu było wyzwolenie kreatywności i inicjatywy mieszkańców poprzez promocję Strategii i pomoc w przekuwaniu pomysłów na projekty.
W IV etapie realizacji projektu szkolenia obejmowały następujący zakres tematyczny: przedstawiono i podsumowano projekty zrealizowane podczas schematu II, szczegółowo omówiono oś 3 i oś 4 PROW 2007-13, omówiono projekty wypracowane podczas wiosennej serii spotkań, zebrano propozycje projektów do realizacji w ramach osi 3 i osi 4, ćwiczono umiejętność przygotowywania i wypełniania wniosków o dofinansowanie.
Szkolenia odbyły się według następującego harmonogramu:
a.        10.01.2008r. - Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne ZIARNO w Grzybowie Gm. Słubice.
      W szkoleniu wzięło udział 35 osób.
b.       11.01.2008r. - Sala Konferencyjna w Urzędzie w Gostyninie.W szkoleniu wzięły udział 43 osoby.
c.        14.01.2008r. - Sala Konferencyjna Pałacu w Sannikach.W szkoleniu wzięły udział 43 osoby.
d.       15.01.2008r. - Sala Konferencyjna Pensjonat Dąb Polski w Smólniku Gm. Włocławek.
      W szkoleniu wzięło udział 29 osób.
e.       25.01.2008r. - Centrum Konferencyjne Hotelu Dębowa Góra Nowe Rumunki Gm. Łąck.
W szkoleniu wzięły udział 84 osoby. W trakcie szkolenia podsumowano realizację     projektu Metamorfoza regionu gąbińsko – włocławskiego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa oraz Marszałek Woj. Mazowieckiego Adam Struzik.
 
Podprojekt 2. wg ZSROW pn.: „Terenowy System Informacji”
Celem było przybliżenie turystom i mieszkańcom wiedzy o regionie poprzez stworzenie zaczątku systemu drogowskazów i tablic informacyjnych promujących atrakcje dziedzictwa kultury, przyrody i turystyki. LGD dokonała kwerendy obiektów, przy których zainstalowano tablice oraz ustaliła rozmieszczenie planowanych elementów TSI w terenie.
 
W ramach 4 etapu realizacji zadania, zgodnie z umową i protokołem odbioru z dnia 30.01.2008r. wykonawca zadania Przedsiębiorstwo „ZNAKI Gostynin Sp. z o.o.” zrealizował następujący zakres prac:
 
a.        27 tablic informacyjnych zawierających indywidualny opis w języku polskim i angielskim zabytków, obiektów, pomników przyrody o wymiarach 900 x 600 ;
b.       11 tablic informacyjnych zawierających indywidualny opis w języku polskim i angielskim zabytków, obiektów, pomników przyrody o wymiarach 600 x 400;
c.        11 tablic informacyjnych z planem regionu i gminy i opisem w języku polskim oraz herbem gminy i logo instytucji współfinansujących projekt 3000 x 3000;
d.       Drogowskaz E 22c w ilości 32 szt.
e.       Drogowskaz E 12a w ilości 1 szt.
f.         Drogowskaz E 22a w ilości 1 szt.
 
Podprojekt 8 wg ZSROW pn.: „Koalicja na rzecz Wisły”
Celem projektu było wniesienie wkładu w pełniejsze wykorzystanie Wisły jako atrakcji turystycznej.
W IV etapie realizacji projektu szkolenie odbyło się w dniu 18.01.2008r. w Zespole Pałacowo – Parkowym w Sannikach przy ul. Warszawskiej 142, 09-540 Sanniki.
Łączna ilość uczestników biorących udział w szkoleniu 18 osób.
 
Wykonawca „Koalicji na rzecz Wisły” przekazał LGD w dniu 18.01.2008r. wykonane dokumenty w następującym wymiarze:
- Koncepcja zagospodarowania turystycznego Wisły i terenów nadwiślańskich w granicach obszaru działania Fundacji AKTYWNI RAZEM – w 4 egz. w formie drukowanej i 15 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD;
- Katalog projektów w nakładzie w 4 egz. w formie drukowanej i 15 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD;
- Streszczenie Koncepcji w formie kolorowej broszury w nakładzie – 500 egz.
 
Podprojekt 9 wg ZSROW pn.: Turystyka 2007- na wakacje tylko do nas”
Projekt polegał na wsparciu rozwoju turystyki poprzez opracowanie strategii rozwoju turystyki w regionie oraz planu marketingowego dla sektora turystycznego.
 
W IV etapie realizacji projektu szkolenia odbyły w roku 2007.
 
Wykonawca Strategii Turystyki i Planu Marketingowego przekazał LGD wykonane dokumenty w następującym wymiarze:
 
- Strategia Turystyki na lata 2008-2015 (z perspektywą do 2020r.) w 12 egz. w formie drukowanej oraz 12 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD w dniu 31.12.2007r.
- Plan Marketingowy produktów turystycznych w 12 egz. w formie drukowanej oraz 12 egz. w wersji elektronicznej na płytach CD w dniu 31.01.2008r.
 
W ramach działań na rzecz promocji regionu LGD wydała widokówki z regionu.
 
Fundacja na realizację projektu pn. „Metamorfoza regionu gąbińsko-włocławskiego” otrzymała dotację w wysokości 733.125,00 zł, która została w całości przekazana na konto Fundacji. Ostateczne rozliczenie nastąpiło w dniu 23.06.2008r. Fundacja w celu sfinansowania kosztów realizacji projektu, do czasu wypłaty dotacji w formie refundacji poniesionych kosztów korzystała z kredytu pomostowego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Gostyninie.
Łączny koszt obsługi kredytu wyniósł:
·   kredyt – 733.125,00 zł
·   odsetki – 17.985,80 zł
·   opłaty bankowe –7.331,25 zł
w tym w 2008r. 9.754,63 zł.
 
Ad. 2
Przygotowaniem i opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju zajęła się firma „Środowisko” z Giżycka, która brała już udział przy opracowaniu w 2006 roku Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przyznał Fundacji dotację na opracowanie LSR w wysokości 15.000,00 zł.
 
W dniach 16-19 czerwca 2008 r., po opublikowaniu kluczowych dla LSR rozporządzeń lub projektów rozporządzeń, Fundacja zorganizowała cykl spotkań służących bezpośrednio opracowaniu tekstu LSR. Odbyło się 5 spotkań w różnych częściach Regionu tak, aby ułatwić zainteresowanym uczestnictwo:
 
-          w dniu 16 czerwca 2008 r. w Woli Grzybowskiej, gmina Słubice (33 uczestników)
-          w dniu 17 czerwca 2008 r. w Staropolu, gmina Sanniki (25 uczestników)
-          w dniu 18 czerwca w Sierakówku, gmina Gostynin (23 uczestników)
-          w dniu 19 czerwca w Sendeniu, gmina Łąck (23 uczestników)
-          w dniu 1 grudnia w Zaździerzu, gmina Łąck (45 uczestników)
 
Uczestnikami byli przedstawiciele wszystkich trzech sektorów (społecznego, publicznego i przedsiębiorstw).
Informację o spotkaniach rozpowszechniano poprzez indywidualne zaproszenia
(ok. 750 szt.) skierowane m.in. do przedstawicieli branży usługowej, organizacji pozarządowych, samorządów oraz indywidualnych rolników. Spotkanie prowadzili Piotr Kwiatkowski z firmy „Środowisko” oraz Magdalena Kozłowska - Prezes Zarządu Fundacji.
 
W trakcie spotkań:
 
-   przedstawiono potrzebę opracowania nowej strategii w świetle przepisów dotyczących PROW2007-2013
-   przeprowadzono dyskusje na temat aktualności celów ZSROW w kontekście długofalowych potrzeb regionu oraz uściślonego nowymi przepisami zakresu Lokalnej Strategii Rozwoju
-   omówiono rodzaje działań możliwych do realizacji w ramach LSR (małe projekty, różnicowanie działalności, rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowa wsi), w tym potencjalnych beneficjentów, wielkość i zasady dofinansowywania, podstawowe zasady wdrażania projektów
-   przeprowadzono dyskusje na temat kompatybilności form pomocy dostępnych w ramach Osi Leader PROW 2007-2013 z długofalowymi założeniami ZSROW /LSR
-   przedyskutowano aktualność i wykonalność celów strategicznych i operacyjnych ZSROW w świetle uwarunkowań prawnych Osi Leader i dokonano wstępnej selekcji celów, które powinny być realizowane w ramach LSR
-   przedyskutowano kwestię podziału środków w ramach LSR w świetle wiedzy o potencjalnym popycie na różnego typu operacje
-   przeprowadzono dyskusje na temat możliwych kryteriów oceny i wyboru projektów w ramach LSR oraz procedur konkursowych, podkreślając potrzebę ustalenia kryteriów, których spełnienie jest zależne przede wszystkim od beneficjenta a nie od czynników zewnętrznych tak, by promować aktywność, przedsiębiorczość i innowacyjność.
 
Rozmowy przeprowadzone podczas spotkań stanowiły bardzo ważny punkt odniesienia podczas prac nad tekstem LSR.
Umowa z firmą „Środowisko” dotycząca opracowania LSR została podpisana w dniu 15 października 2008r. Odbioru LSR dokonano z dniem 18 listopada 2008r.
Wykonawca za wykonane dzieło otrzymał wynagrodzenie w wysokości15.000,00 zł brutto.
 
 
 
Ad. 3
            W związku z koniecznością pozyskania wielu aktualnych informacji dotyczących członków Rady, Zarządu i Komisji Programowej oraz załączników niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i funkcjonowania LGD, Fundacja już od połowy 2008 r. zwraca się z pisemną prośbą o przygotowanie i dostarczenie materiałów. Jednym z niezbędnych dokumentów są uchwały Rad Gmin i Miast dotyczące partnerstwa w kierunku realizacji celów statutowych LGD oraz deklarację współpracy pozostałych podmiotów. W 2008r. został również zmieniony statut Fundacji w kierunku zgodności z aktualnym ustawodawstwem. Zmiany zostały załączone do KRS.
Termin złożenia wniosku na realizację programu Leader 2007-2013 został wyznaczony na 15 stycznia 2009r. Do tego czasu biuro Fundacji przygotuje wnioski wraz z niezbędnym załącznikiem.
 
Ad. 4
            Wsparcie doradcze realizowane przez Fundację odbywało się na bieżąco podczas wszystkich spotkań i szkoleń organizowanych w ramach programu Leader + Schemat II (wymienione w ptk.1 niniejszego sprawozdania) oraz na bieżąco stacjonarnie w biurze Fundacji w Łącku przy ul. Lipowej 6, gdzie zgłaszają się mieszkańcy regionu zainteresowani rozwojem obszarów wiejskich oraz dofinansowaniem własnej działalności.
 
Ad. 5
Fundacja włączyła się jako współorganizator w organizację 3. Festiwalu Folkloru i KulturyZiemi Kujawskiej i Mazowieckiej „Od Kujawiaka do Oberka”, który odbył się w dniu 24 października 2008r. w Hali Widowiskowo – Sportowej w Łącku.
Rola Fundacji polegała na pomocy merytorycznej oraz zaangażowaniu członków Rady i Zarządu do pomocy technicznej przy obsłudze Festiwalu.
 
Ad. 6
Fundacja w ramach konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego składała wnioski o dotację na realizację następujących projektów:
 
a.        „Mazowieckie przeglądy – lato 2008, które odbyły się dnia 31 sierpnia oraz 21 września 2008 r. na starówce w Gąbinie.
 
Celem zadania było umożliwienie młodym artystom z terenu gminy zaprezentowania swoich zdolności i umiejętności, jak również pobudzenie aktywności twórczej oraz stworzenie warunków do rozbudzenia zainteresowania folklorem zachodniego Mazowsza wśród mieszkańców oraz przejezdnych gości.
 
Projekt skierowany był do mieszkańców miast i gmin zrzeszonych w Fundacji oraz gości (turystów) przebywających na tym terenie. Szacuje się, że w „Mazowieckich przeglądach – lato 2008” wzięło udział łącznie 950 osób.
 
Wysokość dotacji – 13.000,00 zł.
 
b.       „Szkolenie na rzecz rolnictwa i żywności promujące produkty ekologiczne Pojezierza Gostynińskiego”- na terenie gmin Słubice, Sanniki, Gostynin, Łąck zrealizowane były od dnia 16.06.2008r. do 19.06.2008r.
 
Uczestnikami szkoleń realizowanych w ramach zadania byli rolnicy z terenu działania Fundacji, indywidualni producenci, przetwórcy, wytwórcy produktów ekologicznych, właściciele gospodarstw agroturystycznych, hoteli, moteli, pensjonatów, Koła Gospodyń Wiejskich, radni, sołtysi, włodarze gmin oraz potencjalni konsumenci żywności ekologicznej w ilości 104 osoby.
Uczestnicy szkoleń otrzymali komplet materiałów szkoleniowych oraz brali udział w degustacji żywności ekologicznej.
 
Wysokość dotacji – 14.250,00 zł.
 
c.        „Agroturystyka – Twoją szansą”- projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt dotyczy organizacji szkoleń z zakresu obsługi komputera, podstaw języka angielskiego oraz agroturystyki. Szkolenia skierowane są do osób bezrobotnych, które zamieszkują w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich powiatu płockiego i gostynińskiego. Środki zostały pozyskane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku. Fundacja jest partnerem projektu. Na terenie działalności Fundacji zostały przeprowadzone szkolenia z zakresu:
- obsługi komputera,
- podstawy obsługi komputera,
- agroturystyki.
Dotacja nie wpływa bezpośrednio na konto Fundacji. Za wykonanie usługi i zakup środków trwałych będzie płacił Zakład Doskonalenia Zawodowego. Dzięki realizacji powyższego projektu Fundacja pozyskała:
- szafę metalową,
- notebooka LG E500-V APRBY,
- drukarkę HP Laser Jet Color 2820,
- Microsoft Windows XP Professional PL SP3,
- Microsoft Office SB 2007 BOX.
     
Wysokość dotacji – 32.350,00 zł.
 
Ad. 7
            W związku z chęcią kontynuacji programu LEADER w latach 2007-2013 niezbędne było dokonanie zmiany statutu Fundacji i dostosowanie zapisów dokumentu do aktualnie obowiązującego ustawodawstwa. W tym celu konieczne było zebranie Rady Fundacji i dokonanie zmian, tj.
            - zmiana celu działania Fundacji (od 2009r. będzie zrealizowane LSR a nie ZSROW),
            - powołanie Komisji Programowej,
            - powołanie Komisji Rewizyjnej.
Zmiany statutu zostały zgłoszone do KRS, który ostateczne postanowienie w sprawie wydał w dniu 29.12.2008r.
 
Ad. 8
Dnia 31 marca 2008 roku Fundacja złożyła roczne sprawozdanie z działalności organizacji za rok 2007 wraz z załącznikami do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 
Ad. 9
            Wdrażanie dokumentów programowych jest zadaniem, którego realizacja rozpoczęła się w 2008r. i zakłada się jego kontynuowanie w 2009r.
Dokumenty programowe tj. „Koalicja na rzecz Wisły”, „Zielona Energia”, „Strategia Rozwoju Turystyki”, „Plan Marketingowy” zostały przekazane j.s.t., na obszarze których działa Fundacja oraz zainteresowanym podmiotom. Były również eksponowane podczas uroczystości i spotkań, w których bierze udział Fundacja.
            Fundacja planuje, aby podmioty biorące udział w tworzeniu powyższych programów, będące ich głównymi beneficjentami były informowane o naborze wniosków w ramach realizacji LSR – osi LEADER i przygotowaniu wniosków o dofinansowanie.
Dokumenty programowe zostaną też przesłane kluczowym do ich realizacji instytucją centralnym do wiadomości.
 
Ad. 10
            W 2008r. w Fundacji pracownicy, tj. Magdalena Kozłowska, Monika Brandszteter-Krupska, Anna Stańczak, Renata Sobczak byli zatrudnieni do 31.01.2008r.
            Od lutego 2008r. wszystkie zadania realizowane w ramach Fundacji wykonywane są przez pracowników społecznie.
            W 2008r. odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Fundacji oraz dwa posiedzenia Rady Fundacji.
            Konto Fundacji prowadzone jest przez Bank Spółdzielczy w Gostyninie.
            Obsługę księgową Fundacji prowadzi społecznie Anna Stańczak.
 
 
 
 
 
 
 
Data sporządzenia:
Łąck, dnia 06.01.2009 r.
 
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl