wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Statut

STATUT STOWARZYSZENIA
Pojezierze Gostynińskie
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
§ 1.
Stowarzyszenie – lokalna grupa rybacka o nazwie „Pojezierze Gostynińskie” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.), ustawy z 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego, rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223 z 15.8.2006, str. 1), rozporządzenia Komisji (WE) Nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 
§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Łąck w województwie mazowieckim.
 
§ 3.

1.   Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.

2.  Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

 
§ 4.
Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może pozostawać członkim tych organizacji na zasadach pełnej autonomii. 
§ 5.
Nadzór nad Stowarzyszeniem sprawuje marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę Stowarzyszenia (art. 16 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz.U. Nr. 72 poz. 619)).
 
§ 6.
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
 
§ 7.
Stowarzyszenie może używać pieczęci wskazującej jej nazwę i siedzibę oraz posiadać własne logo.
 
§ 8.
Stowarzyszenie, realizując cele statutowe, może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczalnych.
 
§ 9.
Stowarzyszenie, realizując cele statutowe, opiera się na pracy społecznej członków. Może również zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw oraz powoływać biura.
  
Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji
§ 10.
Stowarzyszenie-lokalna grupa rybacka „Pojezierze Gostynińskie” ma na celu:
 1. Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów rybackich.
 2. Aktywizowanie społeczności zamieszkujących obszary zależne od rybactwa.
 3. Realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) opracowanej przez lokalną grupę rybacką (LGR).
 4. Łagodzenie skutków zmian strukturalnych w sektorze rybackim.
 5. Kreowanie i promowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku obszaru objętego przez LSROR oraz województw: mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego.
 6. Wspieranie rozwoju turystyki, w tym turystyki osób niepełnosprawnych.
 7. Propagowanie i podejmowanie działań zmierzających do ochrony środowiska naturalnego i kulturowego regionu.
 8. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszaru, na którym działa Stowarzyszenie POJEZIERZE GOSTYNIŃSKIE.
 
 § 11.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 1. Opracowanie i przyjęcie lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich dla obszaru działania LGR. Rozpowszechnianie założeń lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.
 2. Realizację i wspieranie realizacji zadań wynikających z przyjętej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.
 3. Prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowywania projektów związanych z realizacją lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.
 4. Upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów przedkładanych przez wnioskodawców, kryteriach wyboru projektów oraz sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizowanej lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich.
 5. Wybór projektów (operacji) do dofinansowania ze środków przewidzianych w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.
 6. Zachowanie równości praw kobiet i mężczyzn oraz aktywizowanie osób poniżej 30 roku życia.
 7. Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz wydawniczej.
 8. Prowadzenie badań w zakresie rybołówstwa, gromadzenie danych oraz ich analiza.
 9. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla działalności turystycznej, w tym turystyki dla niepełnosprawnych.
 10. Organizowanie konkursów.
 11. Organizowanie imprez kulturalnych takich jak: festiwale, targi, pokazy i wystawy służących promocji i tworzeniu tożsamości kulturowej regionu.
 12. Doradztwo, organizowanie warsztatów, szkoleń i wyjazdów studyjnych oraz udzielanie wsparcia podmiotom gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów działających w obszarze rybołówstwa.
 13. Wspieranie i nawiązywanie współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi działającymi w obszarze rybołówstwa i turystyki.
 14. Prowadzenie informacji turystycznej na terenie działania Stowarzyszenia.
 15. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia.
 16. Prowadzenie innych działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia
§ 12.
 
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków wspierających.
 3. Członków honorowych.
§ 13.
 
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
 1. osoba fizyczna,
 2. osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu województwa, która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą:
 • deklarację przystąpienia do stowarzyszenia - lokalnej grupy rybackiej,
 • wskazanie osoby reprezentującej osobę prawną w stowarzyszeniu - lokalnej grupie rybackiej. 
§ 14.
 
Nabycie i utrata członkostwa zwyczajnego następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.
 
§ 15.
 
1.   Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które zadeklarują stałą składkę lub inną formę wsparcia finansowego i złożą pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.
2.   Podmioty zagraniczne, w tym niemające siedziby na terytorium RP, mogą być członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
3.  Przyjęcie i skreślenie z listy członków wspierających następuje w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
4.  Osoba prawna o statusie członka wspierającego działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 
§ 16.
1.   Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
2.   Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu.
 
§ 17.
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
a)   propagować cele Stowarzyszenia i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji,
b)   przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)   godnie reprezentować Stowarzyszenie i dbać o jego dobre imię,
d)   regularnie opłacać składki członkowskie,
e)   brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
 
§ 18.
1.    Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)  wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
b)  składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,
c)  uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
d)  brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
e)  wglądu do protokołów Walnych Zebrań Członków i sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
f)   korzystać z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia.
 
2.    Członkowie wspierający oraz członkowie honorowi mają prawo:
a)    uczestniczyć głosem doradczym w obradach Walnego Zebrania Członków,
b)   składać Zarządowi Stowarzyszenia wnioski i uwagi dotyczące jego działalności,
c)   brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie przedsięwzięciach o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym,
d)   korzystać z pomocy organizacyjno – technicznej oraz poradnictwa Stowarzyszenia.
§ 19.
1.    Utrata praw członka Stowarzyszenia następuje z powodu:
a)  pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi;
b)  wykluczenia przez Zarząd za rażące naruszanie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia,
c)   skreślenia z listy członków Stowarzyszenia na mocy uchwały Zarządu za nieopłacanie składek członkowskich przez okres roku, pomimo pisemnego upomnienia,
d)   pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu;
e)   śmierci osoby fizycznej lub likwidacji osoby prawnej;
2.  Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Zarządu o wykluczeniu.
3.  Uchwała rozstrzygająca odwołanie podejmowana jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków i jest ostateczna.
 
Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia
§ 20.
1.    Władzami Stowarzyszenia są:
a)   Walne Zebranie Członków,
b)   Zarząd,
c)   Komisja Rewizyjna.
d)   Komitet.
2. Wybór władz Stowarzyszenia następuje w drodze głosowania.
3. Nie można być jednocześnie członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej lub Komitetu.
4. Nie można być jednocześnie członkiem Komitetu i członkiem innego organu Stowarzyszenia.
 
§ 21.
1.  Kadencja Zarządu, Komitetu i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a wybór odbywa się w drodze głosowania w trybie jawnym.
2.   Po upływie kadencji Członek Zarządu, Komitetu lub Komisji Rewizyjnej działa do dnia wyboru nowego Członka Zarządu, Komitetu lub Komisji Rewizyjnej.
3.   Funkcje Prezesa Zarządu oraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić przez okres nieograniczony.
4.   W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W trybie tym można powołać nie więcej niż 1/3 składu organu.
 
§ 22.
 1. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% +1 członków organu; głos wstrzymujący nie liczy się; w razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego organu.
 2. Na wniosek zwykłej większości głosów osób uprawnionych, dopuszcza się utajnienie głosowania.
 3. Głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowione zostanie zwykłą większością głosów osób uprawnionych. 
§ 23.
1.   Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
2.   Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3.   Walne Zebranie Członków stanowią członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
4.   Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej albo Zarządu, powiadamiając o jego terminie, miejscu obrad i propozycjach porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
5.  Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia wybierają Członkowie spośród siebie na początku spotkania.
6.  W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć zwyczajni członkowie Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający Stowarzyszenia oraz zaproszeni przez Zarząd goście.
 
§ 24.
Walne Zebranie Członków władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków wynosi:
a)  w pierwszym terminie co najmniej 50% + 1 (quorum) uprawnionych do głosowania,
b)  w przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków, zebranie może się odbyć w drugim terminie bez względu na ilość obecnych uprawnionych do głosowania, o ile termin ten podany był w zawiadomieniu.
 
§ 25.
1.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
a)   uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
b)   ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
c)   wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu,
d)   przyjmowanie logo Stowarzyszenia,
e)   uchwalanie budżetu,
f)    uchwalanie wysokości składek członkowskich, zasad ich pobierania i podziału,
g)   podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników oraz zwrotów  kosztów podróży członków i władz statutowych,
h)  uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz innych regulaminów Stowarzyszenia,
i)   podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z zakresem ziałalności Stowarzyszenia,
j)   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSROR opracowanej przez LGR,
k)  udzielanie absolutorium Zarządowi,
l)   uchwalanie zmian Statutu,
m) uchwalanie LSROR i zmian w LSROR,
n)  rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd lub członków,
o)  podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia,
p)  podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
q)  podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
r)   rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
2.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu oraz rozwiązywania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków z zastrzeżeniem § 24. lit. b).
3.   Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
 
§ 26.
1.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek:
a)      Komisji Rewizyjnej,
b)      Co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, a tryb i sposób jego przeprowadzania jest identyczny jak w przypadku Zwyczajnego Zebrania.
3.   Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.
4.   W razie niezwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez Zarząd, w określonym w pkt.3 terminie, do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków uprawniona jest Komisja Rewizyjna.
 
§ 27.
1.   Zarząd składa się z 3 do 5 osób w tym z Prezesa, Wiceprezesa oraz członków Zarządu, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
2.    Kadencja Prezesa trwa 4 lata.
3.    Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
4.    Do kompetencji Zarządu należy:
a)   reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
b)   kierowanie procesem opracowywania LSROR,
c)   realizacja LSROR zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów PO RYBY 2007-2013,
d)   kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
e)   zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
f)   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie wniosków na Walne Zebranie Członków,
g)   współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami w sprawach dotyczących działalności statutowej,
h)  składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zebraniu Członków,
i)    podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych Stowarzyszenia z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zebrania Członków,
j)    przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia spełniających warunki statutowe oraz odmowa przyjęcia w poczet członków, podejmowanie uchwał o wykluczeniu z Stowarzyszenia oraz skreśleniu z listy członków zgodnie z przepisami niniejszego statutu,
k)   zabezpieczenie obsługi administracyjno - biurowej do prowadzenia spraw Stowarzyszenia,
l)    przygotowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia.
5.    Do kompetencji Prezesa należy w szczególności:
a)   kierowanie bieżącą działalnością i reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
b)   wykonywanie uchwał i decyzji Zarządu,
c)   wykonywanie uchwał i decyzji Walnego Zebrania Członków,
d)   zwoływanie posiedzeń Zarządu
6.  Do kompetencji Wiceprezesa należy w szczególności zastępowanie Prezesa w czasie jego nieobecności.
7.   Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub odbywają się one na pisemny wniosek co najmniej dwóch innych Członków Zarządu.
8.   Organizację i tryb pracy Zarządu określi regulamin uchwalony przez walne Zebranie Członków.
9.   W celu właściwego wykonywania zadań przez Prezesa i Zarząd zostanie utworzone biuro.
10. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Zarządu – Prezes lub Wiceprezes z jednym z członków Zarządu.
11. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu – Prezes lub Wiceprezes z jednym z członków Zarządu.
 
§ 28.
1.    Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym.
2.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków.
3.    Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu oraz Komitetu w związku małżeńskim, ani też w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
4.    Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)      kontrola przynajmniej raz w roku bieżącej działalności Stowarzyszenia, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i prawidłowości wydatków oraz płacenia składek,
b)      składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
c)      występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarządowi,
d)     występowanie do władz Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli,
e)     występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.
5.    Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określi regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Walne Zebranie Członków.
 
§ 29.
1.   Komitet liczy od 9 do 15 członków wybieranych i odwoływanych przez Walne Zebranie Członków spośród członków tego zebrania i składa się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza i pozostałych członków.
2.   Komitet wybiera spośród swego grona w głosowaniu jawnym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3.   W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele wszystkich trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego z zastrzeżeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.
4.   Co najmniej połowę członków Komitetu stanowią podmioty, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 roku, lub ich przedstawiciele, i w art. 23 ust. 1 akapit 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 roku, będący przedstawicielami sektora rybackiego z tym, że członek Komitetu nie może być równocześnie członkiem innego organu Stowarzyszenia.
5.   Do kompetencji Komitetu należy wybór operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie LSROR.
6.   Komitet działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie Członków.
  
Rozdział V. Majątek i gospodarka finansowa
§ 30.
1.   Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji, dotacji, lokat, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
2.   Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 
Rozdział VI. Postanowienia końcowe
§ 31.
1.   Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach prawem przewidzianych.
2.   Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
3.   Majątek pozostały po likwidacji Stowarzyszenia przekazuje się na cele zbieżne z jego celami statutowymi.
 
§ 32.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl