wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 PO RYBY

Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY)
Oś 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa”
 
 
Pomoc finansowa NA operacje polegające na:
  • wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych głównie od rybactwa;
  • restrukturyzacji i reorientacji działalności gospodarczej oraz dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem;
  • podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa;
  • ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności oraz przywracaniu potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
Cel Programu:
poprawa warunków życia na obszarach zależnych od rybactwa poprzez wdrażanie projektów w ramach opracowanych przez nowopowstałe lokalne grupy rybackie (LGR) lokalnych strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR) oraz rozwój inicjatyw i przedsiębiorczości wśród społeczności lokalnych. Oś priorytetowa 4 ma zaktywizować ludność na obszarach zależnych od rybactwa do różnorodnych inicjatyw, przełamania lokalnych barier oraz zachęcić do współpracy w ramach wspólnych projektów.
 
Dofinansowanie:
Na realizację programu w Polsce przeznaczono kwotę 313 milionów euro. Środki finansowe zostaną przeznaczone na wdrażanie LSROR w powołanych Lokalnych Grupach Rybackich.
Budżet przykładowej LGR z liczbą 85 tys. mieszkańców przy najniższym wskaźniku rybackości (239 zł/ mieszkańca) może wynosić: ponad 20 mln zł.
Dofinansowanie w formie refundacji w zależności od rodzaju realizowanej operacji: 60 - 100% kosztów kwalifikowalnych.
 
Beneficjenci końcowi:
  • Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną albo podmiot organizacyjnie wyodrębniony na podstawie dokumentów statutowych lub założycielskich w strukturze osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
  • Wnioskodawca, który:
1)    prowadzi działalność na obszarze gmin objętych LSROR:
a)    jako uprawniony do rybactwa, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z późn. zm.), z wyłączeniem organu administracji publicznej wykonującego uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego, lub
b)   jako podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie chowu lub hodowli ryb w polskich obszarach morskich na podstawie przepisów o rybołówstwie, lub
c)    w zakresie:
- przetwórstwa, obrotu produktami rybołówstwa lub akwakultury lub unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych lub powstałych w sektorze rybactwa, lub
- związanym z obsługą sektora rybactwa, w szczególności produkcję, konserwację lub naprawę sprzętu służącego do prowadzenia działalności połowowej, lub
2)     jest armatorem statku rybackiego:
a)   o polskiej przynależności,
b)   na który została wydana licencja połowowa i licencja ta nie została zawieszona albo cofnięta,
c)    którego port macierzysty znajduje się na obszarze gmin objętych LSROR, lub
3)      uzyskał pomoc z tytułu trwałego wycofania statku rybackiego w ramach działania 1.1 lub działania 1.2 Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” i zamieszkuje albo posiada siedzibę na obszarze gmin objętych LSROR, lub
4)      będąc osobą fizyczną zamieszkałą na obszarze gmin objętych LSROR utracił miejsce pracy w wyniku trwałego zaprzestania działalności połowowej przy użyciu statku rybackiego lub w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności przez podmioty wymienione w pkt 1.
 
NIEZBĘDNE WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE:
-     utworzenie Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) – forma prawna: stowarzyszenie (tzw. specjalne), partnerstwo zrzeszające trzy sektory (prywatny, publiczny i społeczny).
-     opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR),
-     osiągnięcie „wskaźnika rybackości” regionu: minimum 5 osób na 10 tys. mieszkańców.
 
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl