wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Walne Zebranie Członków

1.    Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 • uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,
 • ustalanie liczby członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 • wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komitetu,
 • przyjmowanie logo Stowarzyszenia,
 • uchwalanie budżetu,
 • uchwalanie wysokości składek członkowskich, zasad ich pobierania i podziału,
 • podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników oraz zwrotów kosztów podróży członków i władz statutowych,
 • uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków oraz innych regulaminów Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał i wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z zakresem działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach LSROR opracowanej przez LGR,
 • udzielanie absolutorium Zarządowi,
 • uchwalanie zmian Statutu,
 • uchwalanie LSROR i zmian w LSROR,
 • rozpatrywanie wniosków wnoszonych przez Zarząd lub członków,
 • podejmowanie uchwał w sprawie nadania godności członka honorowego Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,
 • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia.
2.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, odwołania członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komitetu oraz rozwiązywania Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków z zastrzeżeniem § 24. lit. b). Statutu Stowarzyszenia POJEZIERZA GOSTYNIŃSKIEGO
3.    Każdemu członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje na Walnym Zebraniu Członków jeden głos.
 
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl