wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą, organem stanowiącym i kontrolnym Stowarzyszenia.
Może ono przyjmować i realizować przez Zarząd zadania celowe.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w skład Walnego Zgromadzenia wchodzą Członkowie stowarzyszenia reprezentowani przez:
- Członkowie Zwyczajni – po 2 osoby jako przedstawiciele gmin i powiatów,
- Członkowie Wspierający – po 1 osobie.

Do zadań Walnego Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał we wszystkich
sprawach Stowarzyszenia, a w szczególności:
1) Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
2) Uchwalanie rocznego budżetu Stowarzyszenia.
3) Uchwalanie kierunków działań Stowarzyszenia.
4) Uchwalanie statutu Stowarzyszenia i wprowadzanie zmian w Statucie.
5) Wybór i odwoływanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków.
6) Wybór i odwoływanie Przewodniczącego Zarządu.
7) Wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej i poszczególnych jej członków.
8) Ocena działalności Stowarzyszenia.
9) Rozpatrywanie spraw Stowarzyszenia i ocena działalności Zarządu.
10) Udzielanie absolutorium Zarządowi z wykonania zadań Stowarzyszenia za każdy rok kalendarzowy.
11) Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia nowych członków Stowarzyszenia oraz wykreślenia członka Stowarzyszenia.
12) Podejmowanie uchwał w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.
13) Nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu.
14) Podejmowanie uchwał w/s określenia najwyższej kwoty zobowiązań majątkowych zaciąganych przez Zarząd.
15) Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu.
16) Podejmowanie uchwał w sprawie utworzenia fundacji.

Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
Walne Zgromadzenie zwyczajne odbywa posiedzenie co najmniej raz w danym roku kalendarzowym w terminie do 30 marca.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd powiadamiając pisemnie członków o czasie, miejscu i porządku obrad nie później niż 14 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może odbywać również posiedzenia nadzwyczajne na pisemny wniosek 50% członków Stowarzyszenia. Wniosek powinien zawierać porządek obrad.

Posiedzenie nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia nie może się odbywać w terminie późniejszym niż 30 dni od dnia złożenia wniosku członków Stowarzyszenia.

Członkowie mogą żądać umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem pisemnie co najmniej na 3 dni przed jego terminem.

Walne Zgromadzenie podejmuje rozstrzygnięcia w drodze uchwały zwykłą większością głosów.
Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się jawnie.

Walne Zgromadzenie prowadzi każdorazowo wybierany Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl