wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Komisja Rewizyjna

Walne Zgromadzenie wybiera ze swego grona Komisję Rewizyjną, która jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

Komisja składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego wybieranego przez Komisję ze swego grona.

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji w Zarządzie lub ze stosunkiem pracy ze Stowarzyszeniem.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu;
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej;
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.

Do zadań Komisji należy kontrola działalności Stowarzyszenia, a w szczególności badanie gospodarki finansowej pod względem celowości i prawidłowości wydatków.

Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a)żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
b)żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

Komisja raz w roku składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności za ubiegły rok kalendarzowy oraz wnioski w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.

Walne Zgromadzenie może zobowiązać Komisję do przeprowadzenia kontroli doraźnych, określając ich zakres oraz termin przeprowadzenia i złożenia sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu.

Przewodniczący Komisji jest zapraszany na posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia w roli obserwatora, bez prawa głosu nad podjęciem przez Zarząd uchwał.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech osób:
1. Józef Walewski - Przewodniczący Komisji
2. Roman Kujawa - Członek Komisji
3. Ewa Świderska - Członek Komisji
 

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl