wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Statut

                                                               Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 4/ZF/2008
Zarządu Fundacji AKTYWNI RAZEM
z dnia 24 października 2008 r.
 
S T A T U T
Fundacji AKTYWNI RAZEM
                                                                                             
 
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.        Niniejszym Fundator – Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego ustanawia statut dla Fundacji   AKTYWNI RAZEM – zwanej dalej Fundacją, utworzonej w dniu 26 stycznia 2006 r.w kancelarii    notarialnej w Płocku prowadzonej przez notariusza Panią Grażynę Terlecką za repertorium A o numerze 194/2006.
2.        Fundacja działa na podstawie ustawy z 6 kwietnia 1984 r. „O fundacjach” (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203 z późń. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 
§ 2.
Siedzibą Fundacji jest Łąck.
 
§ 3.
 
1. Terenem działania Fundacji jest obszar gmin: Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice, Szczawin Kościelny, Baruchowo, Kowal oraz Miasta i Gminy Gąbin i Miasta Kowal, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej a także poza jej granicami.
2. Jednostki samorządu terytorialnego na terenie których działa Fundacja, stają się na podstawie stosownych uchwał Partnerami Fundacji w realizacji celów statutowych.
 
§ 4.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 
§ 5.
Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę.
 
§ 6.
Fundacja może używać skrótu nazwy i tłumaczeń nazwy Fundacji na języki obce.
 
§ 7.
Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.
§ 8.
Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi .
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
 
 
§ 9.
1.        Celem Fundacji – tworzącej „Lokalną Grupę Działania” – w rozumieniu przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 września 2004 r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” ( Dz. U. z 2004 r. Nr 197, poz. 2032 z późń. zm.) oraz Ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2007r. Nr 64, poz. 427) jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich a w szczególności:
a.        Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju.
b.       Promocja obszarów wiejskich.
c.        Mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.
d.       Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności wiejskich.
 
§ 10.
Fundacja działając na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, uwzględnia ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, rozwój turystyki oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych.
 
§ 11.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
Organizowanie i finansowanie:
a.        Przedsięwzięć o charakterze informacyjnym lub szkoleniowym – w tym seminariów, szkoleń, kursów i konferencji.
b.       Imprez kulturalnych takich jak festiwale, targi, pokazy i wystawy, służących promocji i tworzeniu tożsamości kulturowej regionu.
c.        Działalności propagandowej, promocyjnej, informacyjnej i poligraficznej.
Prowadzenie bezpłatnego doradztwa w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju.
 Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.
Prowadzenie innych działań przewidzianych dla lokalnych grup działania.
Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji.
 
§ 12.
  1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
  2. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w zakresie służącym realizacji celów statutowych.
Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji
 
§ 13.
Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego w kwocie 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr ).
 
§ 14.
Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących z:
1. Majątku własnego fundacji.
2. Darowizn, spadków oraz zapisów.
3. Subwencji i dotacji.
4. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych orazaukcji organizowanych przez fundację lub na jej rzecz.
5. Aktywów pieniężnych i praw majątkowych.
6. Odsetek od kapitału i depozytów bankowych.
7. Zaciągania pożyczek.
8. Innych źródeł określonych każdorazowo uchwałą Rady podjętą na wniosek Zarządu.
 
§ 15.
Środki pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 
§ 16.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania jego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 
§ 17.
Zabrania się wykorzystywania majątku Fundacji do:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani   z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.
 
Rozdział IV
Organy Fundacji
 
§ 18.
Organami Fundacji są:
1.        Rada Fundacji.
2.        Zarząd Fundacji.
3.        Komisja Programowa.
4.        Komisja Kontroli.
 
§ 19.
 
1. Rada Fundacji jest organem składającym się z nie mniej niż 20 osób określającym ogólne kierunki działania Fundacji. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję - lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w formie uchwały po zasięgnięciu opinii Fundatora. Opinia Fundatora jest dla Rady wiążąca.
2.Dopuszcza się możliwość ciągłego uzupełniania i rozszerzaniaskładu Rady Fundacji.
 
§ 20.
1.        Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
2.        Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa jak również podległości wynikającej ze stosunku pracy lub służby.
3.        Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania, śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.
4.        Za udział w pracach Rady, jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia.
 
§ 21.
Do zadań Rady Fundacji należy:
1.        Uchwalanie – na wniosek Zarządu Fundacji, kierunków i programów działania Fundacji oraz zmiany celu działania Fundacji. Zmiana celu działania Fundacji nie może prowadzić do powstania stanu sprzecznego
 z pierwotną wolą założyciela Fundacji, natomiast dopuszczalne jest rozszerzenie celów działalności, konkretyzacja celów, wyłączenie celów, które stały się sprzeczne z prawem lub utraciły publiczny charakter albo też stały się niewykonalne. Zmieniony cel Fundacji powinien zawsze odpowiadać celom pierwotnym.
2.        Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji.
3.        Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji.
4.        Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji za wyjątkiem Prezesa Zarządu.
5.        Ustalanie zasad wynagradzania wszystkich członków Zarządu Fundacji.
6.        Opiniowanie propozycji i projektów Zarządu, w zakresie których Fundacja będzie się starać o dofinansowanie.
7.        Opiniowanie innych spraw przedstawianych przez Zarząd.
8.        Kontrola nad działalnością Fundacji poprzez Komisję Kontroli.
9.        Podejmowanie uchwał w/s uzupełnienia składu lub przyjęcia nowych członków Rady Fundacji.
10.     Powoływanie i odwoływanie członków Komisji Programowej oraz Przewodniczącego Komisji Programowej.
Co najmniej 50% składu Komisji stanowią przedstawiciele partnerów społecznych i ekonomicznych oraz przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego.
11. Zatwierdzenie lokalnych kryteriów wyboru projektów.
 
§ 22.
1.        Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
2.        Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
3.        Rada Fundacji działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę.
4.        Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Zastępca. Inicjatywa zwołania Rady należy do Przewodniczącego Rady, co najmniej połowy członków Rady, Zarządu Fundacji lub Fundatora.
5.        W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczona przez niego osoba.
 
§ 23.
1.        Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady – w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków – w drugim terminie, który można zwołać w czasie nie krótszym niż 60 minut licząc od pełnej godziny po zakończeniu zebrania Rady zwołanego w pierwszym terminie.
2.        Dopuszcza się możliwość realizacji prawa głosu członka rady przez ustanowionego pełnomocnika w oparciu o pisemne pełnomocnictwo.
3.        W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obradom.
 
§ 24.
Członek Rady Fundacji uczestniczy w jej pracach oraz powinien współdziałać z Zarządem Fundacji w zakresie:
1.     propagowania celów i promocji działalności Fundacji,
2.     innych działań, podejmowanych na rzecz realizacji celów Fundacji, na wniosek Zarządu.
 
§ 25.
1.        Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i 7 osób – członków Zarządu. Członkowie Zarządu – za wyjątkiem Prezesa Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji spośród osób wskazanych przez Fundatora.
2.        Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.
3.        Zarząd Fundacji składa się w co najmniej 50 % z członków będących partnerami społecznymi i gospodarczymi - w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju, przy czym w jego składzie nie może być mniej niż 40 % kobiet oraz mniej, niż 40 % mężczyzn.
4.        Zarząd Fundacji przedkłada Radzie Fundacji coroczne sprawozdanie ze swej działalności w terminie do dnia 31 marca po upływie roku, którego dotyczy sprawozdanie.
 
 
§ 26.
1.         Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.         Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji oraz:
a.        Wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
b.       Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
c.        Realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju.
d.       Przygotowywanie projektów do realizacji na podstawie Lokalnej Strategii Rozwoju.
e.        Ustalanie regulaminu biura Zarządu Fundacji i powoływanie jego kierownika.
f.         Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura Fundacji.
g.       Ocena decyzji podejmowanych przez Komisję Programową.
h.       Wnioskowanie do Rady Fundacji o odwołanie poszczególnych członków lub całego składu Komisji Programowej.
3.         Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
4.         Wynagrodzenie członków Zarządu określa Rada Fundacji.
5.         Stosunek pracy z członkami Zarządu Fundacji nawiązuje i rozwiązuje Przewodniczący Rady Fundacji a z innymi osobami zatrudnionymi w Fundacji – Prezes Zarządu.
6.         Członkom Zarządu przysługuje zwrot udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym zwrot kosztów podróży.
7.         Obsługę organizacyjną Fundacji pełnić będzie Biuro Fundacji. Regulamin organizacyjny Biura Fundacji zatwierdza Zarząd Fundacji.
 
§ 27.
Sposób pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.
 
§ 28.
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności – co najmniej, połowy składu Zarządu – w tym Prezesa Zarządu Fundacji.W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 
§ 29.
Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie – w tym Prezes Zarządu Fundacji i osoba upoważniona przez Zarząd.
 
§ 291.
1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Komisję Kontroli.
2. Komisja składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego wybieranego przez Komisję ze swego grona.
3. Członkowie Komisji Kontroli:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535)
4. Zadaniem Komisji jest kontrola działalności Fundacji w szczególności badanie gospodarki finansowej pod względem celowości i prawidłowości wydatków.
5. Komisja w celu wykonywania swoich zadań kontrolnych jest uprawniona do:
a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
b) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.
6. Komisja raz w roku sporządza sprawozdanie ze swej działalności za rok kalendarzowy, które przedstawia Radzie Fundacji i występuje z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu.
7. Rada Fundacji może zobowiązać Komisję do przeprowadzania kontroli doraźnych określając ich zakres oraz termin przeprowadzenia i złożenia sprawozdania Radzie Fundacji.
 
§ 292.
1. Komisja Programowa jest organem składającym się z nie mniej niż 8 osób.
2. Do zadań Komisji Programowej należy wybór i zatwierdzanie projektów finansowanych i realizowanych w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
3. Komisja Programowa działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 30.
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została powołana lub w wypadku wyczerpania jej środków finansowych albo majątku.
§ 31.
Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji większością ¾ głosów przy obecności ¾ członków Rady.
§ 32.
Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się na cele zbieżne z celami Fundacji. Uchwałę w tym względzie podejmuje Rada Fundacji.
§ 33.
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 
 
 
 
 
 
Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl