wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Rada

Rada Fundacji AKTYWNI RAZEM jest organem składającym się z nie mniej niż 20 osób określającym ogólne kierunki działania Fundacji. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję - lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Rada w formie uchwały po zasięgnięciu opinii Fundatora. Opinia Fundatora jest dla Rady wiążąca.
Dopuszcza się możliwość ciągłego uzupełniania i rozszerzania składu Rady Fundacji.

Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Fundacji ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa jak również podległości wynikającej ze stosunku pracy lub służby.

Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania, śmierci lub utraty zdolności do czynności prawnych.

Za udział w pracach Rady, jej członkowie nie pobierają wynagrodzenia.


Do zadań Rady Fundacji należy:
1. Uchwalanie – na wniosek Zarządu Fundacji, kierunków i programów działania Fundacji.
2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji.
3. Podejmowanie uchwał w sprawie zmiany statutu Fundacji.
4. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji za wyjątkiem Prezesa Zarządu.
5. Ustalanie zasad wynagradzania wszystkich członków Zarządu Fundacji.
6. Opiniowanie propozycji Zarządu dotyczących projektów mających zostać objętymi dofinansowaniem na podstawie przepisów Sektorowego Programu Operacyjnego.
7. Opiniowanie innych spraw przedstawianych przez Zarząd.
8. Kontrola nad działalnością fundacji.
9. Podejmowanie uchwał w/s uzupełnienia składu lub przyjęcia nowych członków Rady Fundacji.


Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Fundacji.
Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.

Rada Fundacji działa zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę.

Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady lub z jego upoważnienia Zastępca. Inicjatywa zwołania rady należy do przewodniczącego rady, co najmniej połowy członków Rady, Zarządu Fundacji lub Fundatora.
W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub wyznaczona przez niego osoba.

Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków Rady – w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego Rady Fundacji w pierwszym terminie i zwykłą większością bez względu na liczbę obecnych członków – w drugim terminie, który można zwołać w czasie nie krótszym niż 60 minut licząc od pełnej godziny po zakończeniu zebrania Rady zwołanego w pierwszym terminie.

Dopuszcza się możliwość realizacji prawa głosu członka rady przez ustanowionego pełnomocnika w oparciu o pisemne pełnomocnictwo.

W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego obradom.

Członek Rady Fundacji uczestniczy w jej pracach oraz powinien współdziałać z Zarządem Fundacji w zakresie:
1. propagowania celów i promocji działalności Fundacji,
2. innych działań, podejmowanych na rzecz realizacji celów Fundacji, na wniosek Zarządu.Regulamin Rady Fundacji AKTYWNI RAZEM

Rozdział I - postanowienia ogólne:
§ 1.

Rada Fundacji pod nazwą AKTYWNI RAZEM jest organem nadzorczym i kontrolnym fundacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. „o fundacjach” oraz na podstawie przepisów statutu fundacji.

§ 2.

W skład Rady Fundacji wchodzą osoby powołane na podstawie § 19 ust. 1 statutu fundacji.

§ 3.

1. Członkostwo w I Radzie Fundacji powstaje na skutek akceptacji zaproszenia fundatora zaś członkostwo kolejnych osób następuje w formie uchwały podjętej przez Radę Fundacji po zasięgnięciu opinii fundatora, która jest wiążąca dla Rady.
2. Członkostwo w radzie nie jest kadencyjne.

Rozdział II - tryb działania rady:
§ 4.

Pracami rady kieruje jej przewodniczący lub - w oparciu o jego pełnomocnictwo, zastępca przewodniczącego.

§ 5.

1. Posiedzenie rady, na którym zostanie rozpatrzone roczne sprawozdanie zarządu winno być zwołane najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku.
2. W posiedzeniu tym powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Zarządu Fundacji.

§ 6.

1. Posiedzenia Rady Fundacji zwoływane są w oparciu o zasady opisane w § 22 ust. 4 statutu fundacji.
2. W wypadku, gdy zebranie członków rady zwoływane jest na wniosek połowy członków rady, zarządu fundacji lub fundatora, wówczas posiedzenie rady powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty przedstawienia pisemnego wniosku w tej sprawie.
3. Wniosek o którym mowa w pkt. 2 winien zawierać propozycję porządku obrad.

§ 7.

Wezwania członków rady na posiedzenie dokonuje się za pomocą wszelkich środków porozumiewania się na odległość umożliwiających weryfikację doręczenia zawiadomienia.

§ 8.

1. Porządek obrad posiedzenia rady obejmuje sprawy przedstawione przez Przewodniczącego Rady.
2. Członkowie rady nie mogą obradować ani podejmować uchwał w innych sprawach, niż te, które zostały zamieszczone w porządku obrad chyba, że obecni są na posiedzeniu wszyscy członkowie rady i żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do zmiany porządku posiedzenia.

§ 9.

1. Głosowania są jawne.
2. Głosowania w sprawach personalnych są zawsze tajne.

§ 10.

1. Z każdego posiedzenia rady sporządza się protokół.
2. Protokół o którym mowa w pkt. 2 powinien zawierać: przyjęty porządek obrad, imiona i nazwiska obecnych członków rady oraz treść podjętych uchwał z zaznaczeniem wyników głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Nadto protokół powinien odzwierciedlać przebieg posiedzenia rady a więc zawierać wypowiedzi o posiedzeniu rady – o ile wskazują na motywy podjęcia uchwał bądź uzasadniają konieczność odrzucenia projektu uchwały albo też zmierzają do jego wykładni.
3. Protokół z posiedzenia Rady powinien być przyjęty na następnym posiedzeniu rady.
4. Protokoły z posiedzenia rady gromadzone są w księdze protokołów rady.

Rozdział III – Kompetencje rady:
§ 11.

1. Do kompetencji rady należą sprawy wskazane w § 21 statutu.
2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwały – za wyjątkiem spraw, dla których statut wymaga wydania opinii.

§ 12.

Rada zatwierdza przedłożone przez Zarząd Fundacji
1. Sprawozdanie merytoryczne z rocznej działalności.
2. Sprawozdanie finansowe z rocznej działalności:
a) bilans
b) rachunek wyników wraz z propozycją podziału nadwyżki kwoty wykazanej w bilansie fundacji lub propozycję pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy w terminie do 31 marca za poprzedni rok.
c) informację dodatkową.

Rozdział IV – przepisy porządkowe i końcowe:
§ 13.

1. Zarząd zobowiązany jest zapewnić Radzie niezbędne warunki do wykonywania jej obowiązków.
2. Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów fundacji. Koszty działalności rady ponosi fundacja.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Skład Rady Fundacji

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl