wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Zarząd

Zarząd Fundacji jest organem składającym się z Prezesa i 7 osób – członków Zarządu. Członkowie Zarządu – za wyjątkiem Prezesa Zarządu, są powoływani i odwoływani przez Radę Fundacji spośród osób wskazanych przez Fundatora.

Prezesa Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator.

Zarząd Fundacji składa się w co najmniej 50 % z członków będących partnerami społecznymi i gospodarczymi - w rozumieniu przepisów o Narodowym Planie Rozwoju, przy czym w jego składzie nie może być mniej niż 40 % kobiet oraz mniej, niż 40 % mężczyzn.

Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do wyłącznych kompetencji Zarządu należy kierowanie działalnością Fundacji oraz:
a. Wnioskowanie uchwalenia rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
b. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji.
c. Realizowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
d. Przygotowywanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem o dofinansowanie na podstawie przepisów SPO i Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.
e. Ustalanie regulaminu biura Zarządu Fundacji i powoływanie jego kierownika.
f. Ustalanie wielkości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników biura Fundacji.

Sposób pracy Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Zarząd.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności – co najmniej, połowy składu Zarządu – w tym Prezesa Zarządu Fundacji .W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu łącznie – w tym Prezes Zarządu Fundacji i osoba upoważniona przez Zarząd.Regulamin Zarządu Fundacji AKTYWNI RAZEM

Rozdział I – Podstawy działania fundacji, skład i powoływanie Zarządu.

§ 1.

Zarząd Fundacji AKTYWNI RAZEM zwany w dalszej części regulaminu Zarządem działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, postanowień statutu Fundacji, uchwał Rady Fundacji i niniejszego regulaminu.

§ 2.

Skład Zarządu określa § 25 Statutu Fundacji.

Rozdział II – tryb działania Zarządu
§ 3.

Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 4.

Zarząd jest organem kolegialnym. Decyzje Zarządu mają formę uchwał.

§ 5.

Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes z własnej inicjatywy, na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub też – co najmniej, połowy członków Zarządu.

§ 6.

Posiedzenia Zarządu odbywać się winny nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 7.

Uchwały Zarządu zapadają według zasad określonych w § 28 statutu Fundacji.

§ 8.

Oświadczenia woli w imieniu fundacji składane są zgodnie z § 29 statutu Fundacji.

Rozdział III – kompetencje Zarządu

§ 9.

Zarząd kierując działalnością Fundacji podejmuje działania mające na celu wspieranie działań na rzecz realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich, ich promocji, mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich oraz upowszechniania i wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją społeczności wiejskich.

§ 10.

Uchwał Zarządu wymagają następujące sprawy:
1. Opracowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.
2. Przygotowywania projektów budżetów rocznych i planów wydatków oraz przedstawiania ich Radzie Fundacji.
3. Ustalenie regulaminu Biura Fundacji.
4. Ustalenie wielkości zatrudnienia w Fundacji, zasad wynagradzania i środków na wynagradzania.
5. Określenie podziału obowiązków pomiędzy członków Zarządu.

§ 11.

Regulamin niniejszy – uchwalony przez Zarząd Fundacji, wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Zarządu Fundacji

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl