wersja angielska english version Sobota, 4 lutego 2023 r.
Strona główna
Mapa regionu
Pogoda w regionie
Region w obiektywie
Kalendarz imprez
Kontakt
 Miasta:  Płock  Gostynin  Kowal 
 Powiaty:  Płock  Gostynin 
 Gminy:  Gąbin  Baruchowo  Gostynin  Iłów  Kowal  Gmina Łąck  Nowy Duninów  Sanniki  Słubice  Szczawin Kościelny 
 Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy
ul. Zamkowa 11
87 – 820 Kowal
Tel. +48 (054) 2842 226
Tel./fax. +48 (054) 274 11 05


    Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy (GWPK) został utworzony w 1979 roku i objął teren woj. kujawsko – pomorskiego (gminy: Włocławek, Kowal i Baruchowo) i woj. mazowieckiego (gminy: Nowy Duninów, Łąck, Gostynin).

    Teren Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego jest najbardziej wysuniętym na południe obszarem o rzeźbie młodoglacjalnej. Przestrzeń geomorfologiczną tworzą trzy elementarne jednostki: wysoczyzna lodowcowa, poziomy fluwioglacjalne i doliny rzeczne.
W obrębie tych jednostek występuje wiele mniejszych form morfologicznych m.in. skarpy, kemy, ozy, wydmy, zagłębienia bezodpływowe. Wydmy są elementem charakterystycznym dla GWPK i pokryte są zbiorowiskami leśnymi różnych odmian borów sosnowych i mieszanych.
    Obszary wodne zajmują łącznie 3,5% powierzchni GWPK. Najciekawszym elementem sieci hydrologicznej Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego są jeziora, których w tej części Pojezierza Gostynińskiego jest 43.


rzeka Ruda

    Uzupełnieniem sieci hydrograficznej Parku są liczne cieki i rzeki.
    Lasy GWPK zajmują ponad 62 % powierzchni i są administrowane przez trzy nadleśnictwa: Włocławek, Gostynin, Łąck. Lasy te zostały zaliczone do Leśnego Kompleksu Promocyjnego - Lasy Gostynińsko – Włocławskie. W obrębie zbiorowisk leśnych powierzchniowo przeważają bory sosnowe i mieszane. W dolinach rzek i wokół jezior skupiają się łęgi i olsy. W okolicach Łącka znajduje się kompleks lasów grądowych i dąbrów.


Pomnik przyrody dąb szypułkowy

    Na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego ważną pozycję zajmuje 70 jednostek roślinności nieleśnej w randze zespołu. Są to zbiorowiska wodne, szuwarowe i naturalne torfowiska jak i półnaturalne lub antropogeniczne fitocenozy łąkowe, pastwiskowe, murawowe, okrajkowe i synantropijne.
    Flora Parku charakteryzuje się różnorodnością i bogactwem gatunków, a środowisko przyrodnicze stanowi przedmiot różnorodnych badań. Stwierdzono tutaj około 800 gatunków roślin naczyniowych tj. paprotników i kwiatowych. Liczni są także przedstawiciele gatunków rzadkich w skali regionu, a nawet kraju. Łączną ich liczbę ocenia się na 180, z czego znaczną część śmiało można uznać za osobliwości florystyczne tego terenu. Stwierdzono 52 gatunki objęte ochroną prawną, w tym 37 objętych jest ochroną całkowitą, a 15 ochroną częściową. Rośliny niższe, tj. glony, grzyby, mszaki i porosty rozpoznano jedynie częściowo. Znamienną cechą flory Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego jest udział reliktów glacjalnych i elementów o charakterze podgórskim i górskim.


zawilec gajowy

    Zróżnicowanie biotopów o różnej trofii ma wpływ na różnorodność świata kręgowców. W stosunku do potencjalnej liczby gatunków niżu Polski (Głowaciński i inni 1980, Pucek, Raczyński 1983, Tomiałojć 1990) liczba stwierdzonych na terenie GWPK kręgowców stanowi od 70 do 100 % ogółu. Najliczniejszą grupę stanowią ptaki. Ogólnie stwierdzono występowanie około 180 gatunków ptaków, w tym około 135 osiąga tutaj sukces rozrodczy. Do najcenniejszych osobliwości ornitologicznych należy zaliczyć: bociana czarnego, kulika wielkiego, żurawia, bataliona, sieweczkę obrożną, wąsatkę, wodniczkę, bąka (wszystkie umieszczone w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt), rycyka, biegusy i orła bielika.
    Na terenie Parku stwierdzono występowanie 57 gatunków ssaków. Na szczególną uwagę zasługuje rząd owadożernych reprezentowanych m.in. przez jeża wschodniego, ryjówkę aksamitną
i malutką oraz rzęsorka rzeczka i rząd nietoperzy w liczbie 11 gatunków. Świat fauny uzupełnia bóbr europejski introdukowany w 1981 roku oraz sokół wędrowny reintrodukowany w 1991 roku.
    Przy Gostynińsko – Włocławskim Parku Krajobrazowym funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacji i Hodowli Ptaków Chronionych, w którym prowadzi się rehabilitację ptaków chronionych i hodowlę sokoła wędrowna (w ramach programu reintrodukcji sokoła wędrownego Polsce).
    O tym, że teren Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego posiada liczne i unikalne osobliwości przyrodnicze oraz elementy o wybitnych walorach krajobrazowych świadczy utworzenie 13 rezerwatów. Wszystkie te obiekty mają statut rezerwatów częściowych. Dominują rezerwaty typu leśnego. Na terenie województwa kujawsko – pomorskiego są to: Olszyny Rakutowskie – największy na Kujawach kompleks lasów liściastych typu olsów i łęgów jesionowo – olszowych, Wójtowski Grąd, Jazy – powołany w celu ochrony stanowisk lęgowych czapli siwej, obecnie ochroną objęto starodrzew sosnowy, rezerwat geomorfologiczny Gościąż.


Rezerwat przyrody "Gościąż"

    Liczne i intensywne badania udokumentowały, że jezioro Gościąż jest ewenement na skalę krajową i światową. Jezioro to zostało wpisane na listę przyrodniczych fenomenów w skali światowej dzięki odłożonym na jego dnie osadom, które tworzy gytia węglanowo - siarczkowa. Osady te utrwalone w formie lamin odkładały się w ciągu 12000 lat w rocznych i wiekowych rytmach akumulacyjnych. Jest to jak dotychczas jedyny stwierdzony w Europie przypadek mikrowarstwowania w ciągu całej historii zbiornika. Tak zachowany, nieprzerwany zapis historii polodowcowej jest wyjątkiem. Osady te stanowią swoisty kalendarz zawierający informację o zmianach klimatycznych, hydrograficznych, glebowych, roślinnych, a także antropogenicznych.
    Jedynym rezerwatem faunistycznym jest Jezioro Rakutowskie (woj. kujawsko – pomorskie) będące największym na Pojezierzu Gostynińskim ekosystemem wodnym o cechach naturalnych. Rezerwat z przyległymi łąkami to obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 pn. Błota Rakutowskie – PLB 040001. Rezerwat Jezioro Rakutowskie to także część Niecki Kłócieńskiej który zastał zarejestrowany jako Błota Rakutowskie (E IBAE 028) przez International Council for Bired Preservation (ICBP) i International Waterfowl and Wetlands Research Bureau (IWRB) jako „Ostoja ptaków w europie” oraz jako „Ostoja ptaków w Polsce” przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (*OTOP).


wieża obserwacyjna przy rezerwacie "Jezioro Rakutowskie"

    Nie są to jedyne cenne przyrodniczo tereny w tej części Parku. Rezerwaty przyrody w mazowieckiej części GWPK są typowymi rezerwatami leśno – krajobrazowymi. Są to: Dąbrowa Łącka, Korzeń, Łąck, Jastrząbek, Kresy, Komory, Lucień i Lubaty.
    Na terenie GWPK preferowana jest turystyka przyrodnicza będąca symbiozą turystyki krajoznawczej i turystyki wiejskiej (agroturystyki). W celu realizacji tej funkcji stworzono bazę turystyczną, którą tworzy: 9 szlaków turystycznych, 6 ścieżek przyrodniczo – dydaktycznych
(w tym 3 wyznaczone przez GWPK), punkty widokowe, pola namiotowe, kempingi, ścieżki rowerowe, ośrodki jeździeckie, szlaki wodne.
    Park jest także terenem, na którym wiedzę przyrodniczą zdobywa młodzież szkół wszystkich szczebli. Z myślą o niej GWPK wytyczył, opisał i oznakował trzy ścieżki przyrodniczo – dydaktyczne:
    1.Niecka Kłócieńska
    2.Lasy Łąckie: Soczewka - Sendeń – Łąck.
    3.Smólnik – Kosinowo - Ruda
Ścieżek wyznaczone przez tutejsze nadleśnictwa:
    1.Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Kukawy” – Nadleśnictwa Włocławek
    2.Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Lucień” – Nadleśnictwa Gostynin
    3.Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Łąck” – Nadleśnictwa Łąck.
Na terenie Gostynińsko – Włocławskiego parku Krajobrazowego działalność edukacyjną prowadzą również „Zielone szkoły” w Goreniu Dużym, gmina Baruchowo, Smólniku, gmina Włocławek, i Sendeniu gmina Łąck.
Realizowane programy związane z ochroną przyrody i edukcją przyrodniczą
1. Program ochrony nietoperzy na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
2. Program ochrony sowy płomykówki na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku
Krajobrazowego.
3. Renaturalizacja obszarów wodno – błotnych Gostynińsko – Włocławskiego Parku
Krajobrazowego – Błot Rakutowskich.
3. Program reintrodukcji sokoła wędrownego i edukacji przyrodniczej na terenie Gostynińsko –
Włocławskiego Parku Krajobrazowego.
4. Program edukacji ekologicznej na terenie Gostynińsko – Włocławskiego Parku Krajobrazowego.

Administratorem seriwsu jest SGTPG
Serwis został wykonany przy wsparciu finansowym Województwa Mazowieckiego
Uwagi na temat serwisu prosimy przesyłać na adres: kontakt@pojezierzegostyninskie.pl
Koncepcja serwisu oraz nadzór merytoryczny: SGTPG
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl